Habilitační a jmenovací řízení

KRITÉRIÁ PRO ZÍSKANÍ VĚDECKO-PEDAGOGICKÉHO TITULU DOCENT A PROFESOR
NA FAKULTĚ PRÁVA PANEVROPSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY

Požadavky obligatorně Habilitační řízení Jmenovací řízení Poznámky

1.

Vědecká hodnost

CSc., DrSc.

Některá z vědeckých hodností a nebo akademický titul Ph.D.

Vědecko-akademická hodnost anebo akademický titul (3. Stupeň vysokoškolského vzdělání)

PhD.

2.

Vědecko-pedagogický titul

***

habilitovaný docent

3.

Vykonávaní vysokoškolské pedagogické činnosti nejméně po dobu

5 let

10 let

Vyžaduje se vykonání pedagogické činnosti v předmětech z oboru

***

z toho nejméně 5 roků po úspěšné habilitaci

4.

Vedení doktorandů

***

Školitel nejméně 3 doktorandů

Z toho nejméně jeden po úspěšné obhajobě dizertační práce

5.

Vysokoškolská učebnice

***

1
nejméně 5 AH

AH=autorský arch
(36 000 znaků,
včetně mezer)

6.

Vědecká monografie

1
nejméně 5 AH

1
nejméně 8 AH

7.

Řešení vědeckovýzkumných úloh

1
řešitel

2
řešitel

Vylučují se úlohy, jejichž výsledky nebyly publikované

8.

Autorství (spoluautorství) skript a učebních

2
nejméně 6 AH

4
nejméně 12 AH

9.

Vědecké studie (původní vědecké práce) v domácích recenzovaných časopisech a sbornících

20
z toho nejméně 4
po získání vědecké
hodnosti anebo akad.. Titul Ph.D.

40
z toho nejméně 6 po úspěšné habilitaci

10.

Vědecké studie (původní vědecké práce)
v zahraničních recenzovaných časopisech a sbornících

3
z toho najméně 2
po získání vědecké
hodnosti anebo akad. titulu PhD.

10
z toho najmenej3
po úspěšné
habilitaci

11.

Citace a odkazy v domácích publikacích

10
z toho najméně 3
po získání vědecké
hodnosti anebo akad. titulu PhD.

35
z toho najmenej6
po úspěšné
habilitaci

12.

Citace a odkazy v zahraničních publikacích

3
z toho najméně 1
po získání vědecké
hodnosti anebo akad. titulu PhD.

10
z toho najmenej3
po úspěšné
habilitaci

Poznámka: Vyžaduje se splnění všech kritérií. Nahrazováni požadovaných minimálních kritérií je nepřípustné nahrazováním plnění jiných kritérií.

Doplňující pedagogické, vědecké a odborné aktivity uchazeče

1.

Vypracování učebních programů pro studijní předmět.

2.

Přednášky v rámci doktorandského studia

3.

Vyžádané referáty na zahraničních vědecko-teoretických akcích (uvedený v pozvánce)

4.

Vyžádané referáty na  domácích vědecko-teoretických akcích (uvedený v pozvánce)

5.

Přednáškové pobyty na pozvání zahraniční institucí

6.

Vypracovaní scénářů na odborně náročném tématu prezentovaných v médiích

7.

Odborné články v periodikách

8.

Členství v zahraničních redakčních radách vědeckých a odborných časopisů

9.

Členství v domácích redakčních radách vědeckých a odborných časopisů

10.

Členství v komisích pro udělování vědecko-pedagogických titulů anebo vědeckých hodností

11.

Členství v celostátních odborných komisích

12.

Oponovaní habilitačních práci (na vyžádání předsedy akademické rady)

13.

Vypracovaní oponentských posudků na jmenování řízení za profesora

14.

Členství v programových výborech mezinárodních vědecko-teoretických akcí

15.

Vedení závěrečných prací studentů druhého stupně

16.

Jiné pedagogické, vědecké anebo odborné aktivity

Uchazeč o habilitační konáni musí vykazovat aktivity nejméně v 4 položkách.
Uchazeč o jmenování za profesora musí vykazovat aktivity nejméně v 8 položkách.

 

ANKETA

Studium práva je zajímavý obor pro uplatnění na trhu práce.
Souhlasím
8 hlasů (33%)
 
Souhlasím s výhradami
6 hlasů (25%)
 
Nemohu to posoudit
6 hlasů (25%)
 
Nesouhlasím
4 hlasů (17%)
 
Celkový počet hlasujících: 24
 
Zpět nahoru