Školné

Správní rada PEVŠ stanovuje na každý akademický rok výšku školného v závislosti od prokázaných nákladů na uskutečnění studijního programu, v přepočtu na jednoho studenta. Výše školného bude uveřejněná každoročně v podmínkách závazné přihlášky k přijetí na studiu na vysoké škole. Školné se platí jednorázově nebo v odůvodněných případech ve 2 splátkách), v určeném termínu, bezhotovostním převodem na účet vysoké školy anebo poštovní poukázkou. Školné se považuje za zaplacené dnem připsání na účet školy anebo po předložení ústřižku poštovní poukázky. Pokud student absolvuje ročník neúspěšně, školné se nevrací.

Školné je nevratné také, pokud je student vyloučený ze studia v souladu s disciplinárním řádem fakulty. Neuhrazené školné ve stanoveném termínu je důvodem pro vyloučení studenta ze studia.

Školné na akademický rok 2013/2014

V souladu s rozhodnutím správní rady bude od akademického roku 2011/2012 školné stanovené při zápise do 1. ročníku příslušného stupně studia ve studijních programech akreditovaných pro jednotlivé stupně vysokoškolského vzdělávání a jeho výška se bude po dobu standartní délky příslušných stupňů zachovávat.

forma studia bakalářské studium magisterské studium doktorské studium
1.ročník příslušného stupně studia
 
denní 58.000,00 Kč 61.000,00 Kč ----------------
externí 58.000,00 Kč 61.000,00 Kč 2 200,00 €
2.ročník příslušného stupně studia

 
denní 58.000,00 Kč 61.000,00 Kč ----------------
externí 58.000,00 Kč 61.000,00 Kč 1 850,00 €
ostatní ročníky

 
denní 58.000,00 Kč 61.000,00 Kč ----------------
externí 58.000,00 Kč 61.000,00 Kč 830,00 €

Veškeré platby spojené se studiem školné, poplatky za zkoušky atd. hraďte na na následující bankovní účet.

Bankovní spojení:

Název účtu: PEVŠ n.o.
Banka:  Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 4560498001/5500
IBAN: CZ9155000000004560498001
SWIFT/BIC: RZBCCZPP

Jako variabilní symbol uvádějte kód, který je Vám přidělen informačním systémem UIS. Kód najdete u každé požadované platby v sekci Financování studia Portálu studenta v UIS.

Jako doplňkovou identifikaci, student uvede na příkaz k úhradě do poznámek své jméno. Pokud za studenta platí školné firma, rodič a podobně, do poznámky je nutné uvést jméno studenta, za kterého se školné platí. Poplatky za převod hradí plátce, v opačném případě se poplatek bere jako nedoplatek školného.

Studenti 1. ročníku, kteří byli přijati ke studiu v 1. kole přijímacího řízení, jsou povinni uhradit školné do 31. července.

Studenti 1. ročníku, kteří byli přijati ke studiu v dalším kole přijímacího řízení, jsou povinni uhradit školné do dne zápisu ke studiu.

Studenti vyšších ročníků hradí školné v termínu do 31.8. Číslo bankovního účtu, variabilní a specifický symbol jsou uvedeny v informačním systému UIS.

ANKETA

Která výhra by se Vám líbila v naší nové soutěži?
Mobilní telefon iPhone
52 hlasů (26%)
 
Tablet Samsung
55 hlasů (28%)
 
Zahraniční zájezd
92 hlasů (46%)
 
Celkový počet hlasujících: 199
 
Zpět nahoru