Školné

Správní rada PEVŠ stanovuje na každý akademický rok výši školného v závislosti na prokazatelných nákladech na uskutečnění studijního programu, v přepočtu na jednoho studenta.

Bakalářské studium

Školné na akademický rok 2015/2016

Forma studia

Splátka v Kč (počet splátek celkem)

Rok (1)

Semestr (2)

Měsíc (10)*

Kombinována týdenní (KS Praha)

57 990

30 445

6 379

Kombinována měsíční (KS Praha)

54 990

28 870

6 049

Kombinována týdenní (KS Brno)

54 990

28 870

6 049

Kombinována měsíční (KS Brno)

49 990

26 245

5 499

Kombinována týdenní (KS Ostrava)

54 990

28 870

6 049

Kombinována měsíční (KS Ostrava)

44 990

23 620

4 949

* - Studenti prvního ročníku bakalářského studia musí uhradit prvních 5 měsíčních splátek před zápisem ke studiu.
Studentům 2. a 3. ročníku se výše školného neupravuje. Studenti vyšších ročníků mohou využít zvýhodněnou nabídku splátkového kalendáře s rozdělením na 2 semestrální nebo 10 měsíčních splátek.

Doplňující informace:

 • V souladu s rozhodnutím správní rady bude školné stanoveno při zápisu do 1. ročníku příslušného stupně studia ve studijních programech akreditovaných pro jednotlivé stupně vysokoškolského vzdělávání a jeho výše bude během standardní délky příslušných stupňů studia zachována.
 • PEVŠ poskytuje možnost splátkového kalendáře na deset měsíčních nebo dvě semestrální platby pro studenty bakalářského, navazujícího magisterského, inženýrského a doktorského studijního programu.
 • Termíny splatnosti:
  Měsíční platby - vždy k 15. dni v měsíci (září až červen).
  Semestrální platby - 15. srpna a 15. ledna
  Pro studenty prvního ročníku bakalářského studia - termín splatnosti je stanoven smlouvou o studiu
 • Studenti prvního ročníku bakalářského studia musí uhradit prvních 5 měsíčních splátek před zápisem na studium.
 • V případě přestupu student hradí výšku školného v daném stupni studia a ročníku, do kterého se při přestupu zapsal.
 • Školné se platí v určeném termínu bezhotovostním převodem na účet vysoké školy nebo poštovní poukázkou.
 • Poplatky za převod hradí plátce, v opačném případě se stržený poplatek bere jako nedoplatek školného.
 • Školné se považuje za zaplacené dnem připsání částky na účet školy.
 • Pokud není variabilní symbol (číslo studenta) uveden správně a platba není identifikovatelná, pak se školné považuje za neuhrazené.
 • Školné je nevratné pokud student absolvuje ročník neúspěšně.
 • Školné je nevratné i tehdy, když je student vyloučen ze studia v souladu s disciplinárním řádem fakulty.
 • Neuhrazení školného ve stanoveném termínu je důvodem pro vyloučení studenta ze studia.
 • U studentů přijatých do 1. ročníku se neuhrazené školné považuje za projevení nezájmu o studium a místo bude uvolněné studentům z 2. kola přijímacích pohovorů.

Přesné informace o výši poplatku spojeného se studiem:

 • požadovaná výška školného
 • variabilní symbol pro platbu
 • číslo příslušného bankovního účtu

nalezne student v informačním systému UIS v záložce "Financování studia" (Cesta: UIS - Osobní administrativa - Portál studenta - Financování studia).

Bankovní spojení:

Název účtu: PEVŠ n.o.
Banka: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 4560498001/5500
IBAN: CZ9155000000004560498001
SWIFT/BIC: RZBCCZPP

Jako variabilní symbol uvádějte kód, který je Vám přidělen informačním systémem UIS. Kód najdete u každé požadované platby v sekci Financování studia Portálu studenta v UIS.
Jako doplňkovou identifikaci, student uvede na příkaz k úhradě do poznámek své jméno. Pokud za studenta platí školné firma, rodič a podobně, do poznámky je nutné uvést jméno studenta, za kterého se školné platí. Poplatky za převod hradí plátce, v opačném případě se poplatek bere jako nedoplatek školného.

ANKETA

Studium práva je zajímavý obor pro uplatnění na trhu práce.
Souhlasím
26 hlasů (45%)
 
Souhlasím s výhradami
12 hlasů (21%)
 
Nemohu to posoudit
11 hlasů (19%)
 
Nesouhlasím
9 hlasů (16%)
 
Celkový počet hlasujících: 58
 
Zpět nahoru