Knihy

Kompetentný hovorca

Publikácia je zameraná na kompetencie hovorcu vo verejnej správe, na rozpracovanosť kompetencií hovorcu v domácej a zahraničnej literatúre ...
 

Kroky slov

Zborník s názvom „Kroky slov“ je zborníkom 74 príspevkov z kolokvia o živote a diele prof. PhDr. Andreja Tušera, CSc.
 

Základy práva

Pri každodennej činnosti sa človek stretá s množstvom právnych problémov. Právo dnes zasahuje skoro do všetkých oblastí nášho života.
 

Slovník mezinárodních vztahu

Slovník mezinárodních vztahů je výkladovým slovníkem, který si klade za cíl vytvořit základní obsahové a metodické předpoklady pro další zkoumání této složité oblasti společenských vztahů.
 

Vybrané správne procesy

3. rozšírené a prepracované vydanie s judikatúrou
 

Repetitórium kriminológie

Predkladaná učebná pomôcka predstavuje výsledok snáh autorov priblížiť základné poznatky o kriminológii netradičným spôsobom
 

Civilné právo procesné, 2. doplnené a zmenené vydanie

Táto učebnica prispieva k širšiemu a hlbšiemu povedomiu o inštitútoch, väzbách a súvislostiach civilného procesu a civilného procesného práva
 

Správne právo - osobitná časť, 2. vydanie

Publikácia o osobitnej časti správneho práva obsahuje hmotnoprávnu úpravu problematiky na jednotlivých úsekoch verejnej správy.
 

Komentár k Ústave Slovenskej republiky

Nebýva zvykom, aby sa v spoluautorstve na jednej publikácií stretlo 36 top slovenských ústavných právnikov. Vedúcemu autorského kolektívu, prof. Milanovi Čičovi, sa to podarilo.
 

Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii

Tretie vydanie reaguje predovšetkým na novelizáciu vykonanú zákonom č. 348/2011 Z. z. účinnú od 1. 1. 2012 (niektoré ustanovenia novely sú účinné od 1. 1. 2013), ale aj na aplikačnú prax súdov a snaží sa čitateľom priblížiť obidva základné právne režimy.
 

Teorie a praxe kulturních průmyslů

Naše vysokoškolská učebnice zahrnuje řadu relativně samostatných kapitol, které se ale z různých pohledů zabývají jedním tématem z nové oblasti ...
 

Finančné právo na Slovensku a v Európskej únii

Finančné právo na Slovensku a v EÚ ponúka čitateľovi v kompaktnej podobe ťažiskové poznatky týkajúce sa dvoch strán tej istej právnej kategórie, ktorou je finančné právo.
 

Základy teórie konštitucionalizmu, 2. vydanie

Ústava ako celok predstavuje základný prameň ústavného práva a aj preto možno považovať teóriu konštitucionalizmu...
 

Od zločinu k trestu

Autori pripravili publikáciu, ktorá umožňuje poznať základné procesné práva a povinnosti občana, ktorý sa dostane do rôznych procesných rolí v rámci trestného konania.
 

O novinárstve

Publikácia prináša prierez publicistickou, vedecko-publikačnou a názorovou tvorbou autora za produktívne obdobie cca päťdesiat rokov.
 
Stránka
Ukáž položek na stránku

ANKETA

Studium práva je zajímavý obor pro uplatnění na trhu práce.
Souhlasím
99 hlasů (37%)
 
Souhlasím s výhradami
49 hlasů (18%)
 
Nemohu to posoudit
54 hlasů (20%)
 
Nesouhlasím
65 hlasů (24%)
 
Celkový počet hlasujících: 267
 
Zpět nahoru