Vědecké projekty a granty

Projekt „Zvyšování kvality managamentu Centra transferu poznatků do praxe“ - hlavním cílem projektu je přispívat ke zlepšování přenosu poznatků do praxe, a to posilněním kapacity a kvality interního managamentu Centra transferu poznatků (CTP). Hlavní činnost centra se soustřeďuje na  vytvoření funkčního systému znalostních databází. Tento systém je řešený ve spolupráci se společností INGENIUM Slovakia, s.r.o. ve čtyřech modulech:

  • modul databáze duševního vlastnictví,
  • modul znalostní databáze vědeckých pracovišť,
  • modul znalostní databáze klientů,
  • modul znalostní databáze transferu poznatků.

Výzkumná práce Fakulty práva PEVŠ naplňovala dva hlavní směry dlouhodobého záměru fakulty. V rámci výzkumu „Etiologie, fenomenologie, predikce a prevence kriminality“ byl řešený projekt zaměřený na aplikovaný empirický „Výzkum obětí kriminality na Slovensku“. Navazoval na analogickou výzkumnou úlohu z předcházejícího roku (2009). Projekt je ve Slovenské republice ojedinělý, koresponduje s celosvětově uskutečňovaným výzkumem. Úlohy grantové podporují externí instituce. Dalším výzkumným projektem je „Optimalizace přípravy studentů pro úspěšnou právnickou praxi“. Jeho cílem je sladit požadavky trhu práce s požadavky na profil absolventa fakulty, a tím na studijní programy a jejich předměty. V současné etapě je úloha podpořená institucionálním grantem.

Fakulta ekonomie a podnikání PEVŠ
Fakulta realizovala v roce 2010 interní vědeckou úlohu „Teoreticko-metodologické aspekty konstrukce nových indikátorů hodnocení finanční stability a výkonnosti podnikatelských subjektů v nestabilním tržním prostoru“. Cílem výzkumu je odvodit soustavu nových indikátorů pro měření volatility podnikatelských subjektů působících v nestabilním podnikatelském prostředí. Ve spolupráci s partnerskými institucemi v Irsku, Holandsku, Dánsku a Bulharsku fakulta participuje na řešení projektu realizace a hodnocení výsledků celoživotního vzdělávání vyšších odborných pracovníků „Continuing Professional Development best-practice framework for EU employers of engineers and technicians“.
Na Fakultě masmédií PEVŠ se výzkum orientuje na média a reklamu; jejich postavení, úlohu a význam v kreativním přemýšlení na národní, regionální a globální úrovni. Pedagogové Ústavu marketingové komunikace se zaměřují na výzkum kreativní reklamní strategie v oblasti apelů, strategie reklamního zprostředkování, formátu a realizace.
Fakulta masmédií PEVŠ participuje na projektech: „Profesionální prezentační kompetence jako jedna z podmínek úspěchu při výkonu profese“„Kvalitativní inovace vzdělávacích programů akcentujících etnopedagogické a netradiční přístupy učení v multikulturním prostoru.“. Fakulta aktivně spolupracuje na mezinárodním projektu s Univerzitou ve Varšavě : Média v krizi a krize v médiích.

Vědecko-teoretické akce (konference, semináře, sympózia, kolokvia a pod.) prezentují především výsledky vlastní výzkumné práce, iniciují zpracování nových výzkumných projektů a poskytují možnosti prezentovat názory na náročné otázky teorie a praxe. Akcí se zúčastňují domácí a zahraniční špičkoví odborníci i studenti a nejhodnotnější příspěvky jsou publikované ve sbornících.

ANKETA

Máte zájem o studium na PEVŠ v ČR?
Ano
1054 hlasů (31%)
 
Spíše ano
176 hlasů (5%)
 
Jsem studentem PEVŠ
384 hlasů (11%)
 
Ještě váhám
315 hlasů (9%)
 
Ne
1422 hlasů (42%)
 
Celkový počet hlasujících: 3351
 
Zpět nahoru