Kdo jsme

PANEVROPSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA jako první soukromá vysoká škola právnického zaměření na území Slovenské republiky působí na základě státního souhlasu uděleného Usnesením vlády SR č. 725/2004 ze dne 14. července 2004 s původním názvem Bratislavská vysoká škola práva. Od akademického roku 2004/2005 uskutečňuje její PF vysokoškolské vzdělávání ve studijním oboru Právo v rámci tříletého bakalářského studijního programu na něj navazujícího dvouletého magisterského studijního programu a tříletého doktorandského studijního programu. Od akademického roku 2010/2011 má název Panevropská vysoká škola.

PEVŠ má v současnosti pět fakult – Fakultu práva, Fakultu ekonomie a podnikání, Fakultu masmédií, Fakultu informatiky a Fakultu psychologie. Nabízí akreditované bakalářské, magisterské a doktorandské studium ve 14 akreditovaných studijních programech. Na třech fakultách má PEVŠ přiznané habilitační a inaugurační řízení. Zároveň je oprávněna vykonávat rigorózní řízení na dvou fakultách.

PEVŠ je moderní pedagogická a vědecko-výzkumná instituce, která se hlásí k Humboldtově myšlence vysokoškolského vzdělávání spočívajícího na nejnovějších poznatcích vědy a výzkumu.

Panevropská vysoká škola rozvíjí kreativitu, podporuje moderní řešení. Její studenti se ve svých oborech stávají kompetentními odborníky a vzdělanci.

Škola disponuje moderním materiálním a technickým vybavením včetně špičkového Mediálního centra.

Panevropská vysoká škola dbá o rozvoj mezinárodní spolupráce s prestižními zahraničními univerzitami a vědeckými institucemi. Podporuje stálou výměnu vědomostí, myšlenek, informací, vědeckých pracovníků, pedagogů a studentů se světem.

Fakulta práva a Fakulta ekonomie a podnikání Panevropské vysoké školy působí také v zahraničí. Obě fakulty mají svoje pracoviště v Praze, Brně a v Ostravě. Na Slovensku působí také v Žilině.

Právnická fakulta Panevropské vysoké školy bortí mýty o povědomí soukromých škol. Na její fakultě je v současnosti 5 násobný převis poptávky nad nabídkou studia, přestože se jedná o soukromou instituci. Minimálně i tento cíl si stanovujeme v České republice.

Panevropská vysoká škola získala v prosinci 2005 Evropskou chartu vysokých škol ERASMUS, na jejímž základě které se PEVŠ jako jediná slovenská vysoká škola dostala na seznam 35 evropských univerzit, které již zmiňovanou chartu vlastní. Kolegium rektora schválilo dne 17. ledna 2006 podepsání dohody o spolupráci s 15 univerzitami stejného typu (Hannover, Vídeň, Praha, Leuven, Gröningen, Kodaň, Durham, Fribourg, Nothingham, Southampton, Le Havre, Madrid, Řím, Linz, Heidelberg). Představitelé BVŠP předmětné smlouvy o spolupráci podepsali již v roce 2006 s univerzitami v Madridu, La Havru, na Islandu a v Hannoveru.

V České republice Panevropská vysoká škola působí prostřednictvím své dceřiné vzdělávací společnosti – UNINOVA, o.p.s., která realizuje výuku. Studenti PEVŠ mají v ČR status studenta.

Veškeré tituly, získané na Panevropské vysoké škole jsou plně rovnocenné s tituly získanými na českých vysokých školách, jak vyplývá z dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání (č. 33/2001 Sb. m. s.).

Panevropská vysoká škola věnuje pozornost také mimoškolním aktivitám studentů, dbá o jejich všestranný rozvoj. Na půdě školy aktivně působí Vysokoškolský sportovní klub – PANEURÓPA, Studentský klub PEVŠ a občanské sdružení Bruno Walter orchestra.

Škola se hlásí k odkazu tradičních evropských hodnot, jež spočívají na základech humanismu, vědeckosti a rozvoje kreativních schopností jednotlivce. Součástí tohoto úsilí je také výraznější etablování školy v středoevropském prostoru jako exkluzivní vědecko-pedagogické instituce, která bude šířit dobré jméno Slovenska doma i  v zahraničí.

ANKETA

Máte zájem o studium na PEVŠ v ČR?
Ano
1047 hlasů (32%)
 
Spíše ano
173 hlasů (5%)
 
Jsem studentem PEVŠ
379 hlasů (11%)
 
Ještě váhám
310 hlasů (9%)
 
Ne
1412 hlasů (43%)
 
Celkový počet hlasujících: 3321
 
Zpět nahoru