O projektu

Odůvodnění projektu

Lisabonská strategie EU definovala mimo vzdělávacího a vědecko-výzkumného poslání také třetí poslání vysokých škol – přenos poznatků do praxe; úloha tohoto poslání je uplatňování aplikovaných výstupů vědy, přenos nových poznatků, zakládání inovativních společností a přímé působení na rozvoj regionů. Toto poslání univerzit je společenskou nutností, je nevyhnutelná aplikace v praxi využitelných nových poznatků, aby univerzita zaujala významnou úlohu v regionu, a tím získala respekt a úctu. Centrum pro přesun poznatků do praxe je v současnosti neoddělitelnou součástí každé moderní univerzity stejně jako výzkumných organizací. Agenda přenosu poznatků výzkumu a vývoje do praxe je považovaná za agendu porovnatelnou svým významem s hlavním posláním vzdělávacích a výzkumných institucí – vzdělávat a zkoumat. Panevropská vysoká škola (dále „PEVŠ“) a partner projektu EÚ SAV disponuje množstvím poznatků a výsledky svého realizovaného výzkumu a vývoje, ale identifikovala také bariéry, které brání transferu a využitelnosti poznatků do praxe pro potenciální klienty. Ve snaze eliminovat tyto bariéry se PEVŠ snaží o formulování strategie, vytvoření systému a výběru vhodného modelu na vytvoření Centra transferu poznatků, který by měl být organizovaný jako kombinace vertikálního řízení a horizontální spolupráce Centra s jednotlivými fakultami a pracovišti. Zabezpečil by se tak účinný přesun poznatků do praxe na základě vnějšího zájmu v rámci institucí veřejného sektoru. Cílem realizovaného projektu je vytvoření Centra transferu poznatků, odstranění bariéry bránící transferu poznatků do praxe, zabezpečení podpory a ochrany řízení práv duševního vlastnictví při transferu poznatků do praxe. Předložený projekt odráží identifikované potřeby a jeho realizace bude vytvořené fungující moderní Centrum transferu poznatků do praxe a vytvořeá funkční platforma, v rámci které bude možné nejen efektivně transformovat poznatky a výstupy výzkumu do praxe, ale také tyto produkty duševního vlastnictví ochránit. Financování aktivit centra po ukončení projektu se předpokládá z prostředků žadatele a partnera a také z externích (i zahraničních) prostředků grantové podpory.

ANKETA

Máte zájem o studium na PEVŠ v ČR?
Ano
1047 hlasů (32%)
 
Spíše ano
173 hlasů (5%)
 
Jsem studentem PEVŠ
378 hlasů (11%)
 
Ještě váhám
310 hlasů (9%)
 
Ne
1409 hlasů (42%)
 
Celkový počet hlasujících: 3317
 
Zpět nahoru