Osnova programu

I. Semester – Základy teórie a dejín štátu a práva

Prednáška č. 1 Dejiny právnej filozofie

(Doc. PhDr. Jarmila Chovancová, PhD.)
- Prierez najvýznamnejších etáp vývoja právno – filozofického myslenia od antiky až po súčasnosť, s pojmovým aparátom dejín právnej filozofie
- Poznateľnosť historických procesov
- Periodizačné modely v dejinách novovekej sociálnej filozofie
- Pojmy sloboda, pokrok sociálne zmeny

Prednáška č. 2 Dejiny slovenského práva

(prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.)
- Periodizácia právnych dejín
- Základné pojmy, prvé podoby štátnosti a práva na území Slovenska
- Veľkomoravská ríša
- Slovensko v rámci uhorského štátu, revolučný rok 1848 /1849
- Vznik ČSR, Mníchovská dohoda, autonómia Slovenska a Podkarpatskej Rusi, Slovenská republika /1939-1945/
- Košický vládny program a povojnový vývoj

Prednáška č. 3 Základy teórie práva

(prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.)
- Pojem právo a spoločnosť
- Odvetvia práva, pramene práva
- Koncepcia tvorby práva
- Pojem právna norma a právny systém
- Realizácia a aplikácia práv
- Právo a spravodlivosť, právo a morálka
- Medzinárodné a vnútroštátne právo

Prednáška č. 4 Základy rímskeho práva

(prof. ThDr. Jozef Krajči, PhD., JUDr. Pavol Judiak)
- Základy rímskeho práva súkromného so zreteľom na jeho etapy vývoja
- Základné pojmy, štruktúra, význam a recepcia
- Charakteristika rímskej spoločnosti
- Jurisprudencia, pojem právo
- Rímsky právnici, subjekty práva
- Manželstvo, obligatio, dedenie

Prednáška č. 5 Základy ústavného práva

(Prof. JUDr. Ján Svák, CSc., JUDr. Boris Balog, PhD.)
- Úvod do štúdia ústavného práva
- Pojem štát, štátne zriadenie, obyvateľstvo štátu, štátne symboly, funkcie štátu
- Forma vlády v systéme deľby moci a v parlamentarizme
- Štátny režim a právny štát
- Hlava štátu ako ústavný inštitút
- Základné práva a slobody
- Zákonodarný proces v NRSR
- Ústava SR
- Kontrola ústavnosti

Prednáška č. 6 Svetové náboženstvá a ich vplyv na formovanie právneho systému

(prof. ThDr. Jozef Krajči, PhD.)
- Upevňovanie kresťanstva, svetové kresťanské a nekresťanské náboženstvá
- Pojem cirkev a náboženstvo
- Náboženstvo a právo
- Vplyv náboženstva na formovanie spoločnosti a práva
- Judaizmus, islam

II. Semester – Základy súkromného práva

Prednáška č. 1 Úvod do občianskeho práva

(Doc. JUDr. Ján Cirák, CSc.)
- Občianske právo ako všeobecné súkromné právo
- Pramene
- Základné zásady
- Historický vývoj
- Občiansky zákonník

Prednáška č. 2 Právne pomery fyzických a právnických osôb
(Doc. JUDr. Ján Cirák, CSc.)
- Fyzické osoby
- Právnické osoby
- Ochrana osobnosti
- Počítanie času
- Právne úkony
- Následky vadnosti právnych úkonov

Prednáška č. 3 Vlastníctvo a iné vecné práva

(Doc. JUDr. Ján Cirák, CSc.)
- Vlastnícke právo a iné vecné práva
- Podielové spoluvlastníctvo
- Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
- Vecné bremená
- Záložné právo

Prednáška č. 4 Základy dedičského práva

(Doc. JUDr. Ján Cirák, CSc.)
- Dedičské právo – pojem, pramene a zásady
- Predpoklady dedenia
- Odmietnutie dedičstva
- Prechod dlhov
- Vydedenie
- Dedenie zo zákona
- Dedenie zo závetu
- Nadobudnutie dedičstva
- Konanie o dedičstve

Prednáška č. 5 Základy rodinného práva

(Doc. JUDr. Ján Cirák, CSc.)
- Rodinné právo – základné zásady a pramene
- Manželstvo
- Vzťahy medzi rodičmi a deťmi
- Určenie otcovstva a materstva
- Práva a povinnosti rodičov
- Osvojenie
- Pestúnska starostlivosť
- Poručníctvo a opatrovníctvo
- Vyživovacia povinnosť

Prednáška č. 6 Základy civilného procesu
(Doc. JUDr. Ján Cirák, CSc.)
- Súdnictvo a súdna moc
- Súd ako procesný subjekt
- Účastníci konania
- Procesné úkony účastníkov
- Sporové konanie
- Nesporové konanie
- Riadne a mimoriadne opravné prostriedky.

III.Semester - Základy verejného práva

Téma č. 1 Základy trestného práva hmotného

(Doc. JUDr. Jozef Záhora, PhD.)
- Základy trestnej zodpovednosti
- Tresty a ochranné opatrenia
- Charakteristika vybraných trestných činov

Téma č. 2 Základy trestného práva procesného

(Prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.)
- Základné zásady trestného konania, subjekty trestného konania
- Priebeh trestného konania
- Trestné oznámenie
- Poškodený v trestnom konaní
- Svedok v trestnom konaní
- Práva a povinnosti obvineného

Téma č. 3 Kriminalistika, kriminológia

(Prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc., JUDr. Peter Polák, PhD.)
- Viktimológia
- Prevencia kriminality, jej zásady
- Charakteristika vybraných kategórií kriminality
- Kriminalisticko-technické metódy
- Kriminalisticko-taktické metódy

Téma č. 4 Úvod do priestupkového práva a sťažnosti

(Doc. JUDr. Jozef Sobihard, CSc., JUDr. Peter Potasch, PhD.)
- Všeobecný výklad k priestupkom ako k typu protiprávneho konania
- Vybrané priestupky – priestupky na úseku dopravy a pozemných komunikácií, priestupky proti majetku a priestupky proti občianskemu spolunažívaniu
- Právna úprava sťažností na orgány verejnej správy
- Podávanie sťažností a proces ich riešenia

Téma č. 5 Úvod do živnostenského práva a do katastrálneho práva

(JUDr. Peter Potasch, PhD., JUDr. Rastislav Kaššák, PhD.)
- Kategórie živností
- Proces obstarávania živnostenského oprávnenia
- Živnostenská kontrola
- Správa katastra – pojem a charakteristika
- Zápisy v katastri nehnuteľností a ich právne účinky

Téma č. 6 Úvod do správy zdravotníctva

(Doc. JUDr. Jozef Sobihard, CSc., JUDr. Peter Potasch, PhD.)
- Poskytovanie zdravotnej starostlivosti – slobodný výber lekára, vznik a zánik právneho vzťahu medzi lekárom a pacientom
- Práva a povinnosti pacienta – lekárske záznamy, informovaný súhlas a pod.
- Právny režim odoberania orgánov a tkanív
- Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou – funkcie a právomoci

IV. Semester – Základy medzinárodného a európskeho práva

Téma č. 1 Medzinárodné právo ako prameň práva v SR

(Prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc., JUDr. Katarína Šmigová, PhD. LL.M)
- Pramene medzinárodného práva
- Ako sa tvorí medzinárodné právo
- Aplikácia prameňov medzinárodného práva v SR

Téma č. 2 Súdna ochrana ľudských práv v EÚ
(JUDr. Katarína Šmigová, PhD. LL.M)
- Zakotvenie ochrany ľudských práv na medzinárodnej úrovni
- Súdna vynútiteľnosť ľudských práv pred medzinárodnými orgánmi.

Téma č. 3 Medzinárodné vzťahy a ich vplyv na právny poriadok

(Prof. PhDr. Adolf Novotný, DrSc.)
- História medzinárodných vzťahov
- Riešenie sporov v medzinárodnom kontexte
- Suverenita štátu, právneho poriadku a postavenie štátu v globálnom svete

Téma č. 4 Súdna ochrana v cezhraničných sporoch

(JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., Mgr. Andrej Karpat)
- Základy medzinárodného práva súkromného
- Európska regulácia sporov s medzinárodným kontextom
- Výber rozhodného práva v cezhraničných sporoch
- Vymáhateľnosť zahraničných súdnych rozhodnutí

Téma č. 5 Základy európskeho práva

(JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.)
- Inštitúcie EÚ a tvorba práva v EÚ
- Dopad práva EÚ na slovenský právny poriadok SR
- Občianstvo EÚ

Téma č. 6 Fungovanie vnútorného trhu EÚ

(JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., JUDr. Hana Kováčiková, PhD. )
- Voľný pohyb osôb a služieb v rámci EÚ
- Ochrana spotrebiteľa v EÚ
- Sloboda podnikania v EÚ 

Aktuality PEVŠ RSS Více aktualit

Odevzdání výkazů o studiu (indexy)

Vážení studenti,
na základě závěrů kolegia děkana bylo rozhodnuto, že Výkazy o studiu na vysoké škole (tzv. "indexy") budou vyřazeny v průběhu letního semestru akademického roku 2014/2015 z oběhu a tudíž pozbývají k 28. 2. 2015 své platnosti.
Vyzýváme Vás proto, abyste své Výkazy o studiu na vysoké škole odevzdali na studijní oddělení do 31. 3. 2015.
 

Zasadnutie Disciplinárnej komisie Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy

Disciplinárna komisia FM PEVŠ prerokovala priestupok študenta
 

Nový semester neformálne odštartuje prvá tohtoročná PARTY!

Opäť sa začína nový semester, a preto sa už vo štvrtok 26. februára všetci stretneme na akcii, na ktorú budete ešte dlho spomínať.
 
Kalendář udalostí
 

ANKETA

Máte zájem o studium na PEVŠ v ČR?
Ano
1152 hlasů (36%)
 
Spíše ano
213 hlasů (7%)
 
Jsem studentem PEVŠ
423 hlasů (13%)
 
Ještě váhám
361 hlasů (11%)
 
Ne
1028 hlasů (32%)
 
Celkový počet hlasujících: 3177
 
Zpět nahoru