Учебные программы

Názov študijného programu:

Ekonomika a manažment podnikania

Študijný odbor:

Ekonomika a manažment podniku

Stupeň vysokoškolského štúdia:

I. – bakalárske štúdium

Forma štúdia:

denná/externá

Štandardná dĺžka štúdia:

3 akademické roky

Počet kreditov potrebných na  skončenie štúdia:

180 kreditov

Udeľovaný akademický titul:

bakalár (Bc.)

Absolventi môžu vykonávať funkcie určené pre podnikových ekonómov so znalosťami základných ekonomických a manažérskych väzieb fungovania podniku a sú pripravení riešiť menej náročné ekonomické rozhodovacie problémy, ako aj vykonávať ekonomické manažérske funkcie na nižšom a strednom stupni riadenia podniku.

Dokážu analyzovať ekonomické javy v podniku a prijímať jednoduché manažérske rozhodnutia. Sú spôsobilí riešiť stredne náročné úlohy na rôznych manažérskych funkciách na nižšom a strednom stupni riadenia podniku, a to najmä z oblastí kalkulácií, rozpočtov, manažmentu výroby, plánovania a organizovania podnikového procesu. Majú znalosti z oblasti národohospodárskych a podnikovo-hospodárskych disciplín, práva, medzinárodného obchodu, marketingu, financií, účtovníctva, matematiky, štatistiky a informatiky. Manažérske uplatnenie nájdu najmä v malých a stredných podnikoch. Uplatnia sa v rôznych typoch podnikov v súkromnom aj verejnom sektore. Majú odborné komunikačné zručnosti z cudzích jazykov, preto sa uplatnia aj v medzinárodnom ekonomickom prostredí, ako sú napr. spoločné podniky so zahraničnou účasťou, priamo v zahraničných firmách a pod.

Všeobecná charakteristika študijného odboru

Študijný program „Ekonomika a manažment podnikania“ je zaradený do študijného odboru „Ekonomika a manažment podniku“. Tento študijný odbor patrí do sústavy študijných odborov spravovaných Ministerstvom školstva SR pod poradovým číslom 3.3.16 a tvorí oblasť poznania (§ 50, ods.1 Zákona č. 131/2002 Z. z.), v ktorej absolvent študijného programu (§ 51, ods. 1 Zákona č. 131/2002 Z. z.) nadobudne profesionálnu spôsobilosť (kompetenciu) vykonávať svoje pôvodné povolanie alebo sa pripraví pokračovať v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Študijný odbor „Ekonomika a manažment podniku“ sa môže podľa Sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002-sekr., zo dňa 16. decembra 2002 študovať v:

  • prvom stupni bakalárskeho štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 roky;
  • druhom stupni inžinierskeho štúdia (Ing.) so štandardnou dĺžkou 2 roky. Predpokladá sa, že absolvent ukončil prvostupňové štúdium v študijnom odbore „Ekonomika a manažment podniku“ alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore. Pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štúdium v niektorom vzdialenejšom odbore, možno navrhnúť študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia až 3 roky;
  • treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.).


Absolventi študijného odboru „Ekonomika a manažment podniku“ sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa vzdelania („Bc.“) funkcie určené pre podnikových ekonómov so znalosťami základných ekonomických a manažérskych väzieb fungovania podniku a pripravených riešiť menej náročné ekonomické rozhodovacie problémy. Sú schopní vykonávať stredné ekonomické manažérske funkcie na nižšom a strednom stupni riadenia podniku.

Po úspešnom ukončení štúdia v tomto študijnom odbore na fakulte jeho absolventi budú môcť podľa platných predpisov pokračovať štúdiom na druhom stupni vysokoškolského vzdelávania v rámci študijného odboru „Medzinárodné podnikanie“ podľa študijného programu „Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania“.

Po absolvovaní druhého stupňa (inžinierske, resp. magisterské štúdium), v ktorom dosiahnu titul „Ing.“, sú absolventi školy s profilom podnikového manažéra schopní riešiť zložité ekonomické a manažérske rozhodovacie problémy podniku. Disponujú znalosťami potrebnými na vedenie tímov pracovníkov a samostatné riadenie veľkých projektov. Sú schopní formulovať podnikovú politiku a stratégiu, vykonávať vrcholové manažérske funkcie v podniku ako manažéri univerzalisti, alebo špecialisti.

Po absolvovaní tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania v tomto študijnom odbore („PhD.“ - philosophiae doctor) ovládajú vedecké metódy skúmania a riešenia problémov podnikovej ekonomiky a manažmentu. Majú znalosti potrebné na tvorivé rozvíjanie metód manažmentu podniku v prospech jeho ekonomiky. Sú schopní vykonávať funkcie spojené so strategickým rozhodovaním o dlhodobom smerovaní podniku. Uplatnia sa na výskumných pracoviskách, ktoré hľadajú nové teoretické poznatky ako základ pre riešenie problémov hospodárskej praxe.

 

 

 

Детальная информация для поступающих в Пан-Европейский Университет

 

 

 
Naspäť hore