Учебные программы

Názov študijného programu:

Teória a dejiny štátu a práva
  Trestné právo
  Medzinárodné právo
Občianske právo

Študijný odbor:

3.4.2 Teória a dejiny štátu a práva
3.4.7 Trestné právo
3.4.8 Medzinárodné právo
3.4.11 Občianske právo

Stupeň vysokoškolského štúdia:

III. – doktorandské štúdium

Forma štúdia:

denná, externá

Štandardná dĺžka štúdia:

denné – 3 akademické roky
externé – 5 akademických rokov

Počet kreditov potrebných na skončenie štúdia:

180

Udeľovaný akademický titul:

„philosophiae doctor“ (PhD.)

Absolvent doktorandského študijného programu (3. stupeň) je spôsobilý vedecky pracovať. Ovláda vedecké metódy výskumu s orientáciou na základné i osobitné problémy práva. Je pripravený riešiť vedecké aj interdisciplinárne problémy. Je pripravený formovať rozvoj daného odvetvia práva v celonárodnom, čiastočne i medzinárodnom meradle, aplikovať získané poznatky v praxi so znalosťou alternatívnych riešení. Môže pracovať aj ako vysokoškolský učiteľ.

3. stupeň (doktorandské štúdium):
- vedecký pracovník
- vysokoškolský učitel.

 

Детальная информация для поступающих в Пан-Европейский Университет

 

 

 
Naspäť hore