Учебные программы

Názov študijného programu:

Psychológia

Študijný odbor:

3.1.9. Psychológia

Stupeň vysokoškolského štúdia:

I. – bakalárske štúdium

Forma štúdia:

denná, externá

Štandardná dĺžka štúdia:

3 akademické roky

Počet kreditov potrebných na skončenie štúdia:

180 kreditov

Udeľovaný akademický titul:

bakalár (Bc.)

Program poskytuje študentom všeobecnú orientáciu v základných psychologických disciplínach, subdiscilpínach a iných príbuzných odboroch, ktoré sa vzťahujú k psychológii. Okrem odborných psychologických vedomostí zahŕňa metodologickú prípravu pre porozumenie alebo realizáciu psychologických výskumov.

Skladba študijného programu zodpovedá požiadavkám prvej fázy prípravy na získanie Európskeho certifikátu z psychológie.
Budúci absolventi sa môžu uchádzať o štúdium v magisterskom programe Školská a pracovná psychológia na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy na 2. stupni štúdia, v odbore psychológia všeobecne alebo v príbuzných odboroch sociálnych vied.
Tento stupeň psychologického štúdia neposkytuje profesionálnu kvalifikáciu a kompetencie pre nezávislú psychologickú prax, no umožňuje nevyhnutnú prípravu na ňu. Je predpokladom štúdia na 2. stupni v odbore psychológia.

 

 

Детальная информация для поступающих в Пан-Европейский Университет

 

 

 
Naspäť hore