Учебные программы

 

Študijný program: školská psychológia
Študijný odbor: 3.1.11. pedagogická, poradenská a školská psychológia

téma

školiteľ

Sociálna atmosféra rodiny

prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.
teodor.kollarik@paneurouni.com

Psychologické aspekty kvality školy

prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
eva.gajdosova@paneurouni.com

Osobnosť dnešného adolescenta

prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
eva.gajdosova@paneurouni.com

Obraz seba u detí s poruchami správania

prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
eva.gajdosova@paneurouni.com

Sociálna opora u vysokoškolských študentov

prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
eva.gajdosova@paneurouni.com

Postoje adolescentov k manželstvu a rodičovstvu

prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
eva.gajdosova@paneurouni.com

Hudobné nadanie v kontexte utvárania osobnosti

doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
eva.szobiova@uninova.sk

Narodenie dieťaťa a jeho psychické zvládanie rodičmi

doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
eva.szobiova@uninova.sk

Vplyv rodiny na utváranie psychicky odolnej a tvorivej osobnosti

doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
eva.szobiova@uninova.sk

Osobnostné črty, výkonovo-vôľové kompetencie a školská úspešnosť študentov

doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
eva.szobiova@uninova.sk

Metóda assessment centra - validita metódy a jej aplikácia k rôznym účelom

doc. PhDr. Martin Vaculík, PhD.
vaculik73@gmail.com

Efektivita leadershipu

doc. PhDr. Martin Vaculík, PhD.
vaculik73@gmail.com

Motivácia manažérov v kontexte osobnostnej typológie

doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.
elena.lisa@uninova.sk

Motivácia pracovníkov v kontexte osobnostnej typológie

doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.
elena.lisa@uninova.sk

Metodologické problémy praktickej psychológie založenej na evidencii

doc. PhDr. Alojz Ritomský, PhD.
alojz.ritomsky@paneurouni.com

 

 

Детальная информация для поступающих в Пан-Европейский Университет

 

 

 
Naspäť hore