Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae

— Archív časopisu

Výber podľa roku
 

OBSAH čísla 2/2011

Vedecké štúdie / Primary researches

„Jazdci“ v legislatíve II – Snemovňa reprezentantov Kongresu USA . 

„Riders“ in Legislation II. – House of Representatives of the Congress of the USA JUDr. Boris Balog, PhD.

Prevencia násilnej kriminality mládeže s použitím strelných zbraní a výbušnín. Stredoeurópska perspektíva na americké skúsenosti 

Prevention of Youth Violent Crimes Related to Firearms and Explosives A Central-European Perspective on the American Experiences Mgr. Igor N. Barilik

Odborné články / Papers

K správnoprávnym perspektívam nariadenia č. 198/1941 Sl. z. o právnom postavení Židov (Židovský kódex) 

Ordinance Number 198/1941 Coll. of Slovak Laws – The Law On The Legal Status of Jews (The Code Od Jews) from Some Perspectives Of Administrative Law JUDr. PhDr. Peter Potasch, PhD.

K Dworkinovej teórii princípov a Alexyho testu proporcionality

To Dworkin´s theory of principles and Alexy´s test of proporcionality doc. PhDr. Jarmila Chovancová, CSc.

Nad novou právnou úpravou regulácie a dohľadu finančného trhu v EÚ

On the new framewoerk for regulation and supervision of financial market in the EU JUDr. Peter Pénzeš, L.L.M, PhD.

Legislatívny proces EÚ v oblasti aproximácie práva vnútorného trhu v znení Lisabonskej zmluvy

The legislative process EU in the area of approximation of law of internal market as amended by the Treaty of Lisbon JUDr.

Ján Grman Zodpovednosť organizátora športového podujatia za zabezpečenie verejného poriadku na štadióne 

Liability of organizer for public order ensurance during sports events JUDr. Michal Hutta 2 Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae

Analýza vzťahu kompetenčných ustanovení článku 64 a článku 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie . 

Analysis of the relation between competences according to the Article 64 and Article 207 of the Treaty on the Functioning of the European Union JUDr. Andrej Karpat

Výživné – harmonizácia kolíznych noriem v rámci európskeho medzinárodného práva súkromného

Maintenance – The harmonization of choice of law rules within the european private international law JUDr. Jana Kovácsová

Hodnoty v práve a ich význam .

Legal values and its importance JUDr. Denisa Soukeníková

Priestor pre ďalšiu modernizáciu nariadenia 1/2003

Space for the further modernisation of the regulation 1/2003 Mgr. Silvia Šramelová

Informácie / Information

Spravodlivosť v európskej právnej kultúre – Správa z odborného podujatia jesennej školy práva .

Justice in the European Legal Culture- Legal Fall School – Conference proceedings Mgr. Viktor Ewerling

 
Naspäť hore