Štátne skúšky na inžinierskom štúdiu - 4.9.2012
 

Štátne skúšky na inžinierskom štúdiu - 4.9.2012

28.08.2012

a) Štátna skúška pozostáva z obhajoby záverečnej diplomovej práce a odpovede na dve
štátnicové otázky, ktoré si študent vytiahne ( jednu z každého okruhu). Po vytiahnutí
štátnicových otázok študent dostane čas na prípravu (približne 20 minút).
b) Obhajoba záverečnej diplomovej práce pozostáva z úvodného slova študenta
a z diskusie. V rámci diskusie budete reagovať na otázky a pripomienky
vedúceho práce a oponenta z posudkov, ktoré má komisia k dispozícii. Študent môže
počas úvodného slova využiť i prezentáciu v MS Powerpointe 2003, ktorú si z USB
kľúča nahrá do určeného notebooku pred začatím štátnych skúšok (vyššie verzie nie
sú kompatibilné s notebookmi a PC, ktoré sú k dispozícii pre štátnicové komisie,
avšak tento problém viete vyriešiť ešte pred začatím štátnej skúšky napr. v knižnici).
c) Pokiaľ vedúci práce neodporučil prácu k obhajobe a ohodnotil ju známkou FX,
štátnicová komisia neumožní študentovi prácu obhajovať. Pokiaľ práca nebola
odporučená na obhajobu recenzentom, študent môže pristúpiť k obhajobe.
d) Na štátnu skúšku je vhodné priniesť si písacie potreby a vytlačenú  prácu.

 

Súbory na stiahnutie

Naspäť

 
Naspäť hore