Študijný program inžinierského štúdia

Názov študijného programu:

Ekonomika a manažment

medzinárodného podnikania

Študijný odbor:

Medzinárodné podnikanie

Stupeň vysokoškolského štúdia:

II. – inžinierske štúdium

Forma štúdia:

Denná/externá

Štandardná dĺžka štúdia:

2 akademické roky

Počet kreditov potrebných na  skončenie štúdia:

120 kreditov

Udeľovaný akademický titul:

inžinier (Ing.)

Absolventi sú schopní na  profesionálnej úrovni riešiť úlohy s potrebnou mierou tvorivosti a samostatnosti. Profesionálne schopnosti tímovej práce ich predurčujú na riadiacu prácu na všetkých stupňoch. Majú predpoklady pre úspešné zvládnutie vedomostí najmä zo svetovej ekonomiky, medzinárodného obchodu, stratégie a taktiky medzinárodného podnikania a marketingu, tendencií vývoja medzinárodných trhov podľa jednotlivých komodít. Absolventi sú aj vysoko kvalifikovanými odborníkmi, schopnými analyzovať a tvorivo riešiť spôsoby riadenia medzinárodných logistických systémov, zvládnuť štruktúru sieťových vzťahov v medzinárodnej logistike.

Sú pripravení na zahraničnoobchodnú prax. Ovládajú techniky zahraničnoobchodných operácií, platobných a finančných operácií, poznajú domácu a zahraničnú legislatívu a právne úpravy. K rozhodujúcim zručnostiam patrí aj schopnosť viest' ľudí, podnikavosť, tvorivosť, predvídavosť a  prispôsobivosť. 

 

Anketa

Aké informácie hľadáte na webovej stránke PEVŠ
Aktuality
2185 hlasov (28%)
 
Štúdium na PEVŠ
3405 hlasov (43%)
 
Veda a výskum
581 hlasov (7%)
 
Knižnica
1011 hlasov (13%)
 
Iné
723 hlasov (9%)
 
Počet hlasujúcich: 7905
 
Naspäť hore