Podmienky prijatia na bakalárske štúdium

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium v dennej i externej forme štúdia je získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania ukončeného maturitou a splnenie podmienok pre prijímacie konanie.

Prihláška a základné náležitosti prihlášky

Uchádzači o bakalárske štúdium si podajú prihlášku výhradne elektronickou formou. Fakulta masmédií neprijíma prihlášky v tlačenej forme, to znamená, že ani e-prihlášku si uchádzač zo systému netlačí! E-prihláška sa bude považovať za kompletnú len v prípade, ak má správne vyplnené všetky sekcie: Osobné údaje, Adresy uchádzača, Údaje o prihláške. Zároveň musí byť zaplatený poplatok za prijímacie konanie.

Prihláška na štúdium sa podáva samostatne na dennú a samostatne na externú formu štúdia, poplatok sa uhrádza za každú formu štúdia zvlášť.

Po vyplnení e-prihlášky je potrebné zaslať poštou nasledovné prílohy:

Uchádzači, ktorí maturujú v tomto školskom roku:

  1. aktuálne potvrdenie o návšteve strednej školy,
  2. vlastnoručne podpísaný životopis,
  3. doklad o zaplatení poplatku za spracovanie prihlášky.

Overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia (notárom alebo matrikou) zašle uchádzač na študijné oddelenie fakulty alebo predloží pri prezentácii na prijímacej skúške.

Uchádzač, ktorý bude robiť prijímaciu skúšku v apríli, zašle overenú fotokópii maturitního vysvedčenia (notárom alebo matrikou) ihned po maturite na študijné oddelenie.

Uchádzači, ktorí maturovali v minulom roku a skôr:

  1. overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia (notárom alebo matrikou) - originály vysvedčení sa nebudú preberať
  2. vlastnoručne podpísaný životopis,
  3. doklad o zaplatení poplatku za spracovanie prihlášky.

* Skladba predmetov na maturitnej skúške a úroveň maturity z jednotlivých predmetov nie je pre prijímaciu skúšku rozhodujúca.
* Potvrdenie od lekára sa nevyžaduje.
* Po zaregistrovaní e-prihlášky sa uchádzačovi vygeneruje číslo účtu a variabilný symbol, ktorý slúži na úhradu poplatku za spracovanie prihlášky vo výške 20,- €.

Poplatok za prijímaciu skúšku: 20 eur
Číslo účtu:vygeneruje informačný systém po podaní e-prihlášky
Adresa príjemcu:PEVŠ n.o., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava
Variabilný symbol: vygeneruje sa po vstupe do e-prihlášky v sekcii "Zaplatené"
Poznámka:do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko uchádzača (nie rodinného príslušníka, ktorý realizuje úhradu).

Údaje pre platby zo zahraničia:IBAN: SK29 1100 0000 0026 2111 7104, BIC: TATRSKBX

Ak sa nepoužije správny variabilný symbol, platba nie je spárovaná a študijné oddelenie nemôže s prihláškou ďalej pracovať. Poplatok sa po zaevidovaní prihlášky, v prípade neúčasti na prijímacej skúške, resp. pri zrušení prihlášky zo strany uchádzača, nevracia.

Uchádzač bude informovaný o stave jeho e-prihlášky prostredníctvom e-mailovej komunikácie:

1. e-mailová správa – o zaregistrovaní e-prihlášky informačným systémom,
2. e-mailová správa – potvrdzujúca prijatie platby – po zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
3. e-mailová správa – o akceptovaní kompletnej e-prihlášky fakultou (túto správu uchádzač musí dostať najneskôr do 14 dní od posledného termínu na podanie prihlášok).

Sídlo Fakulty masmédií je na Tematínskej 10, Bratislava - Petržalka
Požadované doklady zasielajte na adresu:

Paneurópska vysoká škola
Fakulta masmédií
Tomášikova 20
P.O.BOX 12
820 09 Bratislava 29

Prijímacia skúška na bakalársky stupeň štúdia na Fakulte masmédií

Prijímacia skúška v študijnom programe Mediálna komunikácia (denná aj externá forma štúdia) pozostáva z dvoch častí:

  1. písomnej - logicko-vedomostný test, preukazujúci vedomosti na úrovni absolventa stredoškolského vzdelania s dôrazom na náuku o spoločnosti a schopnosti logického myslenia; test jazykovej kompetencie v anglickom jazyku.
  2. ústnej - mediálna tvorba – uchádzač prezentuje motiváciu študovať daný odbor a ako doklad záujmu môže predložiť vlastné publikované, resp. nepublikované mediálne produkty (printové/digitálne – texty, slogany, kresby, fotografie, audio či video (DVD) nahrávky, príp. iné multimediálne produkty).

Prijímacia skúška v študijnom programe Dizajn médií (denná aj externá forma štúdia) pozostáva z dvoch častí:

  1. písomnej - logicko-vedomostný test, preukazujúci vedomosti na úrovni absolventa stredoškolského vzdelania s dôrazom na dejiny kultúry, médií, dizajnu, umenia, estetiky a schopnosti logického myslenia; test jazykovej kompetencie v anglickom jazyku.
  2. ústnej – talentový pohovor, ktorý je zameraný na zisťovanie kvality vizuálnych zobrazovacích schopností, overovanie kvality výtvarnej citlivosti, výtvarného videnia ako i kvalitu schopností vyjadrovania sa v médiu. Súčasťou talentového pohovoru je predloženie vlastnej publikovanej, resp. nepublikovanej grafickej, fotografickej, výtvarnej, audiovizuálnej a pod. tvorby v tlačenej či elektronickej forme (CD, DVD, resp. iné elektronické nosiče) ako kresba, maľba, fotografia, príp. iné výtvarné techniky, multimediálne práce, digitálne fotografie, digitálne spracované výtvarné diela, audiovizuálna tvorba, animácia a pod.). Práce musia byť viditeľne označené menom autora a práce na elektronických nosičov musia obsahovať súbory vo formátoch JPG, prípadne TIFF, AVI alebo v kompatibilných formátoch s radou Adobe – súbory .pdf, .ind, .il, .eps, .tiff.

Otázky v testoch obsahujú viacero možností odpovede. Uchádzač vyznačí správnu odpoveď na špeciálny hárok, ktorý je označený kódom uchádzača. Kód dostane uchádzač pri prezentácii a slúži na označenie hárkov s odpoveďami a na získanie informácie o výsledku prijímacích skúšok.
Podľa celkového výsledku sa vytvorí z uchádzačov, ktorí na prijímacej skúške vyhoveli, poradie. Počet získaných bodov oznámi fakulta uchádzačovi do troch dní po absolvovaní prijímacej skúšky na internetovej adrese fakulty. Celkové kvalitatívne poradie sa vytvorí až po ukončení prijímacích skúšok.

O prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty na základe rozhodnutia prijímacej komisie v súlade s podmienkami stanovenými pre prijatie. Na základe žiadosti uchádzača o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí môže dekan uchádzača prijať alebo žiadosť odstúpiť rektorovi. Rektor potvrdí rozhodnutie dekana, zmení rozhodnutie, ak bolo vydané v rozpore so zákonom, s vnútorným predpisom vysokej školy, alebo žiadosť v sporných prípadoch odstúpi Správnej rade.

Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium alebo oznámením rozhodnutia o podmienečnom prijatí na štúdium (po doplnení základných podmienok prijatia na štúdium) a zaplatením určeného školného vzniká uchádzačovi právo na zápis na štúdium. Uchádzač je povinný oboznámiť sa s finančnými podmienkami štúdia na fakulte a školné zaplatiť v termíne stanovenom PEVŠ.

Uchádzač prijatý na štúdium sa stáva študentom vysokej školy dňom zápisu na študijný program uskutočňovaný fakultou

 

Postup podania e-prihlášky nájdete tu.

Vstup na elektronickú prihlášku.

 

Podaj si prihlášku ešte dnes!

 
Naspäť hore