Poplatky

Poplatky

Poplatky za rigorózne, habilitačné a inauguračné konanie EUR
Poplatok za rigorózne konanie pre študentov
zo Slovenskej a Českej republiky
750
Poplatok za rigorózne konanie pre študentov
zo zahraničia (iné štáty ako ČR)
1500
Poplatok za habilitačné konanie alebo inauguračné konanie
od uchádzačov zo SR a ČR, ktorí nie sú s PEVŠ, n.o.
v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas1
3500
Poplatok za habilitačné konanie alebo inauguračné konanie
od uchádzačov z ostatných krajín, ktorí nie sú s PEVŠ, n.o.
v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas2
5000
Poplatok za obhajobu doktorskej dizertačnej práce (DrSc.)
od uchádzača, ktorý nie je s PEVŠ, n.o. v pracovnom pomere
na ustanovený týždenný pracovný čas
3500

Naspäť

 
Naspäť hore