Podmienky prijatia na magisterské štúdium

Základné podmienky prijatia na 2. stupeň štúdia (magisterské štúdium) študijného programu Masmediálna a marketingová komunikácia (denná – externá forma štúdia) a študijného programu Dizajn médií (denná forma) je úspešné absolvovanie 1. stupňa (bakalárskeho) štúdia v študijných programoch Mediálna komunikácia a Dizajn médií na Fakulte masmédií PEVŠ alebo bakalárskeho štúdia v rovnakom, resp. príbuznom študijnom odbore iných vysokých škôl. Títo študenti môžu pokračovať v magisterskom stupni štúdia bez prijímacích pohovorov.

Prihláška a základné náležitosti prihlášky

Uchádzači o magisterské štúdium si podajú prihlášku výhradne elektronickou formou. Fakulta masmédií neprijíma prihlášky v tlačenej forme, to znamená, že ani e-prihlášku si uchádzač zo systému netlačí! E-prihláška sa bude považovať za kompletnú len v prípade, ak má správne vyplnené všetky sekcie: Osobné údaje, Adresy uchádzača, Údaje o  prihláške. Zároveň musí byť zaplatený poplatok za prijímacie konanie.

Prihláška na štúdium sa podáva samostatne na dennú a samostatne na externú formu štúdia, poplatok sa uhrádza za každú formu štúdia zvlášť.

Po vyplnení e-prihlášky je potrebné zaslať poštou nasledovné prílohy:

Uchádzači, ktorí absolvovali 1. stupeň vysokoškolského (bakalárskeho) štúdia v minulom roku a skôr, doložia úradne overené fotokópie (notár alebo matrika):

 1. vysokoškolského diplomu,
 2. dodatku k diplomu,
 3. vysvedčenia o štátnej skúške,
 4. vlastnoručne podpísaný životopis

Uchádzači, ktorí budú absolvovať 1. stupeň štúdia v tomto roku, predložia:

 1. potvrdený výpis o vykonaných skúškach z celého bakalárskeho štúdia a aktuálne potvrdenie o návšteve školy, okrem absolventov FM PEVŠ
 2. vlastnoručne podpísaný životopis
 3. po ukončení bakalárskeho štúdia predložia úradne (notárom alebo na matrike) overené fotokópie vysokoškolského diplomu, dodatku k diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške. Originály dokladov sa nebudú preberať. (Absolventi FM PEVŠ doložia len neoverené fotokópie uvedených dokladov).

* Potvrdenie od lekára sa nevyžaduje.
* Po zaregistrovaní e-prihlášky sa uchádzačovi vygeneruje číslo účtu a variabilný symbol, ktorý slúži na úhradu poplatku za spracovanie prihlášky vo výške 20,- €.

Poplatok za prijímaciu skúšku: 20 eur
Číslo účtu:vygeneruje informačný systém po podaní e-prihlášky
Adresa príjemcu:PEVŠ n.o., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava
Variabilný symbol:vygeneruje sa po vstupe do e-prihlášky v sekcii "Zaplatené"
Poznámka:do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko uchádzača (nie rodinného príslušníka, ktorý realizuje úhradu).

Údaje pre platby zo zahraničia: IBAN: SK29 1100 0000 0026 2111 7104, BIC: TATRSKBX

Ak sa nepoužije správny variabilný symbol, platba nie je spárovaná a študijné oddelenie nemôže s prihláškou ďalej pracovať. Poplatok sa po zaevidovaní prihlášky, v prípade neúčasti na prijímacej skúške, resp. pri zrušení prihlášky zo strany uchádzača, nevracia.

Uchádzač bude informovaný o stave jeho e-prihlášky prostredníctvom e-mailovej komunikácie:

1. e-mailová správa – o zaregistrovaní e-prihlášky informačným systémom,
2. e-mailová správa – potvrdzujúca prijatie platby – po zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
3. e-mailová správa – o akceptovaní kompletnej e-prihlášky fakultou (túto správu uchádzač musí dostať najneskôr do 14 dní od posledného termínu na podanie prihlášok).

Sídlo Fakulty masmédií je na Tematínskej 10, Bratislava - Petržalka
Požadované doklady zasielajte na adresu:

Paneurópska vysoká škola
Fakulta masmédií
Tomášikova 20
P.O.BOX 12
820 09 Bratislava 29

Prijímacia skúška na 2. stupeň štúdia na Fakulte masmédií (Masmediálna a marketingová komunikácia)

Prijímacia skúška na 2. stupeň štúdia na Fakulte masmédií PEVŠ pre uchádzačov, ktorí ju musia absolvovať, v študijnom programe Masmediálna a marketingová komunikácia pozostáva z ústneho pohovoru a ústnej skúšky z profilových predmetov študijného programu Masmediálna a marketingová komunikácia:

 • Teória a dejiny mediálnej komunikácie
 • Základy marketingu a manažmentu
 • Spoločensko-vedné aspekty mediálnej komunikácie.

Základná literatúra: BURTON, G., JIRÁK,J.: Úvod do studia médií. Brno : Barrister & Principal 2008. BREČKA, S.: Od tamtamov po internet. Bratislava : Bratislavská vysoká škola práva - Fakulta masmédií, Eurokódex 2009. DE PELSMACKER, P., GEUENS, M., VAN DEN BERGH, J.: Marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing 2003. JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B.: Média a společnost. Stručný úvod do studia médií a mediální komunikace. Praha : Portál 2003.

Prijímacia skúška na 2. stupeň štúdia na Fakulte masmédií (Dizajn médií)

Prijímacia skúška na 2. stupeň štúdia na Fakulte masmédií PEVŠ pre uchádzačov, ktorí ju musia absolvovať, v študijnom programe Dizajn médií pozostáva:

 • z ústneho – talentového pohovoru, ktorý je zameraný na zisťovanie kvality vizuálnych zobrazovacích schopností, overovanie kvality výtvarnej citlivosti, výtvarného videnia a kvality schopností vyjadrovania sa v médiu. Súčasťou talentového pohovoru je predloženie vlastnej publikovanej, resp. nepublikovanej grafickej, fotografickej, výtvarnej, audiovizuálnej a pod. tvorby v tlačenej či elektronickej forme (CD, DVD, resp. iné elektronické nosiče) ako kresba, maľba, fotografia, prípadne iné výtvarné techniky, multimediálne práce, digitálne fotografie, digitálne spracované výtvarné diela, audiovizuálna tvorba, animácia a pod.). Práce musia byť viditeľne označené menom autora a práce na elektronických nosičov musia obsahovať súbory vo formátoch JPG, prip. TIFF, AVI alebo súbory kompatibilné s radou Adobe – súbory pdf, .ind, .il, .eps, .tiff. 

O prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty na základe rozhodnutia prijímacej komisie v súlade s podmienkami stanovenými pre prijatie. Na základe žiadosti uchádzača o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí môže dekan uchádzača prijať alebo žiadosť odstúpiť rektorovi. Rektor potvrdí rozhodnutie dekana, zmení rozhodnutie, ak bolo vydané v rozpore so zákonom, s vnútorným predpisom vysokej školy, alebo žiadosť v sporných prípadoch odstúpi Správnej rade.

Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium alebo oznámením rozhodnutia o podmienečnom prijatí na štúdium (po doplnení základných podmienok prijatia na štúdium) a zaplatením určeného školného vzniká uchádzačovi právo na zápis na štúdium. Uchádzač je povinný oboznámiť sa s finančnými podmienkami štúdia na fakulte a školné zaplatiť v termíne stanovenom PEVŠ.

Uchádzač prijatý na štúdium sa stáva študentom vysokej školy dňom zápisu na študijný program uskutočňovaný fakultou.

 

Postup podania e-prihlášky nájdete tu.

Vstup na elektronickú prihlášku.

 

Podaj si prihlášku ešte dnes!

 
Naspäť hore