Informácia o platení školného na AR 2012/2013
 

Informácia o platení školného na AR 2012/2013

10.07.2012

POPLATOK ZA ŠTÚDIUM

            Správna rada PEVŠ stanovuje na každý akademický rok výšku školného v závislosti od preukázateľných nákladov na uskutočnenie študijného programu, v prepočte na jedného študenta. Výška školného je každoročne zverejňovaná v podmienkach záväznej prihlášky k prijatiu na štúdium na vysokej škole. Školné sa platí jednorazovo, v určenom termíne, bezhotovostným prevodom na účet vysokej školy alebo poštovou poukážkou. Za zaplatené sa považuje dňom jeho pripísania na účet školy. Školné je nevratné v prípade, ak študent absolvuje ročník neúspešne.
Školné je nevratné aj vtedy, ak je študent vylúčený zo štúdia v súlade s disciplinárnym poriadkom fakulty. Neuhradenie školného v stanovenom termíne je dôvodom pre vylúčenie študenta zo štúdia.

Študenti 1. roč. Bc. a 1. roč. Mgr. – termín zaplatenia školného do 31.7.2012.

Študenti ostatných ročníkov – termín zaplatenia školného do 15.8.2012.

Školné na akademický rok 2012/2013

V súlade s rozhodnutím správnej rady je školné stanovené pre zápis do 1. ročníka príslušného stupňa štúdia v študijných programoch akreditovaných pre jednotlivé stupne vysokoškolského vzdelávania a jeho výška sa bude počas štandardnej dĺžky príslušných stupňov štúdia zachovávať.

Bakalárske štúdium – 1. ročník (Mediálna komunikácia, Dizajn médií)
denná / externá forma

2.450 EUR

Bakalárske štúdium – 2. ročník (Mediálna komunikácia, Dizajn médií)
denná / externá forma

2.290 EUR

Bakalárske štúdium – 3. ročník (Mediálna komunikácia, Dizajn médií)
denná / externá forma

2.200 EUR

Bakalárske štúdium – 3. ročník (Politológia)
denná / externá forma

1.800 EUR

Magisterské štúdium – 1. ročník (Masmediálna a marketingová komunikácia)
denná / externá forma

2.550 EUR

Magisterské štúdium – 2. ročník (Masmediálna a marketingová komunikácia)
denná / externá forma

2.390 EUR

Banka: Tatra Banka, a.s.
číslo účtu: 2 6 2 1 1 1 7 1 0 4 / 1 1 0 0
Variabilný symbol: 1. roč. Bc. a 1. roč. Mgr. je uvedený  v Informácii k zápisu na štúdium, ktorá je prílohou rozhodnutia o prijatí. 

Ostatné ročníky uvedú variabilný symbol v tvare: 3600xxxxxx  (xxxxxx = číselná časť kódu zo systému STUDIS).  Ak  si ho nepamätáte,  rozkliknite si vo svojom e-indexe ikonku „Financovanie štúdia“, kde je VS  uvedený.
Poznámka: Meno študenta

Adresa príjemcu:
Bratislavská akademická spoločnosť – Paneurópska univerzita, n.o. (PEVŠ)
Tomášikova 20
821 02 Bratislava

Údaje pre platby zo zahraničia:
IBAN: SK29 1100 0000 0026 2111 7104
BIC: TATRSKBX
Avízo: Meno a kód študenta

Ako odosielateľa uveďte meno, priezvisko a adresu uchádzača (nie rodinného príslušníka, ktorý realizuje úhradu).

Naspäť

Anketa

Aké informácie hľadáte na webovej stránke PEVŠ
Aktuality
2391 hlasov (28%)
 
Štúdium na PEVŠ
3706 hlasov (43%)
 
Veda a výskum
638 hlasov (7%)
 
Knižnica
1058 hlasov (12%)
 
Iné
785 hlasov (9%)
 
Počet hlasujúcich: 8578
 
Naspäť hore