Počítačové právo

Od Akademického roka 2016/17 otvárame pre študentov prvých ročníkov bakalárskeho stupňa štúdia nové študijné zamerania. Výučba prebieha formou bloku voliteľných predmetov. Študenti tak majú možnosť získať popri bakalárskom a magisterskom titule navyše aj certifikát, ktorý je atestom kvality ich odborných vedomostí a prípravy pre výkon svojho povolania vo veľmi praktickom a bez problémov uplatniteľnom vzdelaní v špecializovanom odbore.

Počítačové právo poskytuje vedomosti z odboru všeobecného práva a právnej regulácie využívania informačných technológií, poznatky technických vied a informatiky. Systémom výberových predmetov si študent môže dotvoriť špecializáciu na počítačové právo s prepojením na praktické využitie. Zameranie kombinuje odbor informatiky s právom informačných technológií, právnych informačných systémov s informačnou bezpečnosťou, kriminalistikou v oblasti počítačového práva a kriminológiou v IT, súdnym inžinierstvom, spravodajskými službami, ako i penológiou a počítačovým právom. Výučba sa zameriava aj na aktuálnu tému práva duševného vlastníctva v kontexte IT.

Profil absolventa a jeho uplatnenie

Absolvent špecializovaného štúdia so zameraním na počítačové právo dokáže samostatne vykonávať náročnejšie práce v štátnej správe, alebo ako čakateľ v justičnej sfére (súdnictvo, prokuratúra) alebo v Policajnom zbore SR. Oproti absolventom iných škôl má predpoklady pre pôsobenie v kontakte s aplikovanými odvetviami kriminalistiky, kriminológie, informačnej bezpečnosti, súdneho inžinierstva či základov informatiky a odhaľovania, vyšetrovania i postihovania kriminality v oblasti informačných technológií. Uplatnenie nájde aj v advokácii so zameraním na ochranu práva duševného vlastníctva. Dokáže metodicky analyzovať programové a procedurálne problémy praxe, ovláda poznatky a postupy pri riešení náročných situácií. Dokáže aplikovať právne normy a praktické postupy a riešenia právnych situácií, samostatne a kvalifikovane rieši právne problémy, v prípade potreby spolupracuje s pracovníkmi z príbuzných profesií. Absolvent je schopný pracovať s databázami a jednotlivými právnymi informačnými systémami. Orientuje sa aj vo vybranej judikatúre národných a nadnárodných súdov. Po úspešnom absolvovaní bloku voliteľných predmetov na Bc. a Mgr. stupni získa študent certifikát.

 

Podaj si prihlášku ešte dnes!

 

 Ak máš ďalšie otázky ohľadne štúdia, napíš nám:

 
Naspäť hore