PRIJÍMANIE BEZ ABSOLVOVANIA PRIJÍMACÍCH POHOVOROV

Dekan fakulty PEVŠ môže vo výnimočných prípadoch rozhodnúť o prijatí uchádzača na štúdium, ak sú súčasne splnené nasledujúce podmienky:

  1. uchádzač získal prvostupňové alebo druhostupňové vzdelanie v študijnom odbore príbuznom študijnému odboru „právo“ v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte EU a
  2. uchádzač v termíne určenom harmonogramom splní súčasne ostatné formálne podmienky – najmä podanie elektronickej prihlášky na štúdium v určenom termíne (vrátane všetkých príloh) a zaplatenie poplatku za prijímacie konanie podľa tohto bodu vo výške 20 eur.

 

 Ak máš ďalšie otázky ohľadne štúdia, napíš nám:

 
Naspäť hore