Ďalšie poplatky

Poplatok EUR
Poplatok za prijímacie konanie elektronicky aj poštou (Bc., Mgr., Ing., PhD.) 20
Poplatok za platený opravný termín skúšky 50
Poplatok za vystavenie originál indexu – výkaz o štúdiu bezplatne
Poplatok za vystavenie duplikátu indexu – výkaz o štúdiu 20
Poplatok za vystavenie diplomu v Slovenskom jazyku bezplatne
Poplatok za vystavenie vysvedčenia v Slovenskom jazyku bezplatne
Poplatok za vystavenie dodatku k diplomu v Slovenskom jazyku bezplatne
Poplatok za vystavenie odpisu z  diplomu 30
Poplatok za vystavenie odpisu z vysvedčenia 30
Poplatok za vystavenie odpisu z  dodatku k diplomu 30
Poplatok za vystavenie výpisu výsledkov štúdia
potvrdeného študijným oddelením
5
Poplatok za potvrdenie informačného listu predmetu
študijným oddelením
5
Potvrdenie o štúdiu a potvrdenie o absolvovaní štúdia z archívnych dokumentov 20
Spracovanie kópií z archívnych dokumentov (1 kópia) 5
Poplatok za vystavenie diplomu v anglickom jazyku
na požiadanie absolventa
35
Poplatok za vystavenie vysvedčenia v anglickom jazyku
na požiadanie absolventa
35
Poplatok za vystavenie dodatku k diplomu v anglickom jazyku
na požiadanie absolventa
35
Poplatok za vystavenie dokladov o vzdelaní
v anglickom jazyku na požiadanie absolventa
pre študentov zo zahraničia
150
Poplatok za promočný akt pre  študentov PEVŠ 20
Poplatok za podanie žiadosti o uznanie rovnocennosti dokladov o vzdelaní (1 žiadosť) 35
Poplatok za podanie žiadosti vo veci zníženia alebo odpustenia školného a poplatkov
spojených so štúdiom, vrátenia preplatkov školného a poplatkov vo výške do 100 EUR
- (1 žiadosť)
50

 

Preukazy                                                  EUR
Vystavenie nového preukazu pre prvý ročník (ISIC, EURO26, INTERNÝ): 25
Predĺženie (prolongácia) preukazu pre vyššie ročníky: 15
Poplatok za duplikát preukazu študenta pri poškodení alebo strate: 25


Poplatky za rigorózne, habilitačné a inauguračné konanie EUR
Poplatok za rigorózne konanie pre študentov
zo Slovenskej a Českej republiky
750
Poplatok za rigorózne konanie pre študentov
zo zahraničia (iné štáty ako ČR)
1500
Poplatok za habilitačné konanie alebo inauguračné konanie
od uchádzačov zo SR a ČR, ktorí nie sú s PEVŠ, n.o.
v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas1
3500
Poplatok za habilitačné konanie alebo inauguračné konanie
od uchádzačov z ostatných krajín, ktorí nie sú s PEVŠ, n.o.
v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas2
5000
Poplatok za obhajobu doktorskej dizertačnej práce (DrSc.)
od uchádzača, ktorý nie je s PEVŠ, n.o. v pracovnom pomere
na ustanovený týždenný pracovný čas
3500

 

 

 
Naspäť hore