Európske právo

Od Akademického roka 2016/17 otvárame pre študentov prvých ročníkov magisterského stupňa štúdia nové študijné zamerania. Výučba prebieha formou bloku voliteľných predmetov. Študenti tak majú možnosť získať popri bakalárskom a magisterskom titule navyše aj certifikát, ktorý je atestom kvality ich odborných vedomostí a prípravy pre výkon svojho povolania vo veľmi praktickom a bez problémov uplatniteľnom vzdelaní v špecializovanom odbore.

V rámci zamerania Európske právo si študent osvojí zručnosti aplikácie práva EÚ. Zameria sa na súťažné právo EÚ (kartely, zneužitie dominantného postavenia podniku na trhu, koncentrácie, subvencie a dumpingy), otázky štátnej pomoci a fondov a získa vedomosti o charaktere a fungovaní súdnictva na úrovni EÚ, o jednotlivých druhoch súdnych konaní a o princípoch a význame judikatúry Súdneho dvora EÚ. Zároveň sa oboznámi so základmi rozhodovania národných obchodných sporov, zahraničných investícií a medzinárodného obchodného styku v otázkach Svetovej obchodnej organizácie či skupiny Svetovej banky. 

Profil absolventa a jeho uplatnenie

Štúdium Európskeho práva je kvalitnou prípravou pre záujemcu o prax v štátnej správe alebo medzinárodných organizáciách (napr. Rada Európy, OSN, NATO, UNESCO, OBSE), v  štruktúrach Červeného kríža, či v rôznych nadnárodných mimovládnych organizáciách. Určené je aj pre toho, kto sa venuje štúdiu práva ako druhému odboru, teda pre politológov či novinárov. Absolvent sa v praxi uplatní vo veciach hospodárskej súťaže, štátnej pomoci a eurofondov, ako aj v práci pre inštitúcie EÚ, ústredné orgány štátnej správy, ale aj v poradenstve v oblasti eurofondov a štátnej pomoci. Uplatniť sa môže aj ako zástupca obchodnej spoločnosti s nadnárodným prvkom, poskytovateľ právnych služieb finančných inštitúcií s nadnárodným presahom, ale aj ako rozhodca alebo poradca pri zastupovaní, resp. asistencii v investičných sporoch. Nebude preňho zložité nájsť uplatnenie v medzinárodných inštitúciách či v inštitúciách EÚ, ale aj nadnárodných mimovládnych organizáciách zaoberajúcich sa ľudskými právami. Po úspešnom absolvovaní bloku voliteľných predmetov na Bc. a Mgr. stupni získa študent certifikát.

 

Podaj si prihlášku ešte dnes!

 

 Ak máš ďalšie otázky ohľadne štúdia, napíš nám:

 
Naspäť hore