Univerzita Tretieho Veku

Charakteristika

Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy otvára v akademickom roku 2015/2016 už druhy ročník programu celoživotného vzdelávania Psychológia ako prostriedok šťastnej staroby.

Cieľom programu je formou záujmového vzdelávania oboznámiť uchádzačov so základmi psychológie prostredníctvom poznatkov základných a aplikovaných psychologických disciplín. Uvedený program je súlade s § 1 ods. 4 písm. e) zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Štúdium sa realizuje formou odborného, interaktívneho a prakticky orientovaného vzdelávania. Prínosom pre každého účastníka vzdelávacieho programu je rozširovanie svojich záujmov, zapájanie sa do spoločenského diania a všeobecný rozvoj osobnosti.

Štúdium trvá dva roky (štyri semestre). Jednotlivé prednášky sa konajú každý druhý týždeň v rozsahu 4 vyučovacích hodín, v pracovných dňoch, v poobedňajších hodinách podľa rozvrhu.

Štúdium Univerzity tretieho veku pre nových uchádzačov, t.j. nový dvojročný beh, sa bude otvárať v AR 2017/2018.


Predmetom prednášok sú:

• vybrané teoretické poznatky základných psychologických disciplín (všeobecnej psychológie, vývinovej psychológie, sociálnej psychológie a psychológie osobnosti) a možnosti ich uplatnenia v reálnom živote;

• teoretické a praktické poznatky vybraných aplikovaných psychologických disciplín (školská psychológia, pracovná psychológia, poradenská psychológia) a ich dopadu na život človeka;

• témy súvisiace so psychológiou rodiny, školy, zamestnania a odchodu do dôchodku, s možnosťami ich využiteľnosti v konkrétnych životných situáciách;

• aktuálne psychologické problémy detí, dospievajúcich, dospelých, s najväčším dôrazom na duševný vývin a kvalitu života seniorov.

 

Podmienkou na absolvovanie programu je:

• účasť na prednáškach (povolená je jedna absencia v príslušnom semestri);

• semestrálna práca na vybranú tému na konci každého semestra v rozsahu ½ až 1 autorský hárok (t.j. 10 – 15 strán).

 

Úspešným absolventom bude odovzdané osvedčenie o absolvovaní Univerzity tretieho veku - Psychológia ako prostriedok šťastnej staroby na slávnostnej promócii. Uvedené osvedčenie nenahrádza vysokoškolský diplom ani kvalifikačné predpoklady na výkon povolania.

Súbory na stiahnutie

 
Naspäť hore