Akademická knižnica PEVŠ

Akademická knižnica Paneurópskej vysokej školy (ďalej AK PEVŠ) vznikla v roku 2004. Je vedecko-informačným, bibliografickým, koordinačným a poradenským pracoviskom Paneurópskej vysokej školy (ďalej len PEVŠ).

Jej poslaním je podporovať výučbu, vedecko-výskumný proces a vytvárať podmienky na  podporu všetkých foriem vzdelávania a štúdia na PEVŠ. AK PEVŠ poskytuje knižnično-informačné služby registrovaným používateľom, prednostne pedagogickým, vedeckým a odborným pracovníkom PEVŠ, doktorandom a študentom všetkých foriem štúdia na PEVŠ a odbornej verejnosti v rozsahu stanovenom Knižničným a výpožičným poriadkom.

AK PEVŠ buduje špecializovaný fond dokumentov v tlačenej a elektronickej forme v súlade s obsahovou profiláciou študijných vedných odborov ponúkaných na PEVŠ - právo, ekonómia a obchod, informačná veda, masmédiá, psychológia a príbuzné spoločenskovedné odbory. Fond tvorí dnes viac ako 15 000 knižničných jednotiek. Sú prístupné formou voľného výberu, s výnimkou fondu špeciálnych dokumentov a starších, menej využívaných dokumentov, ktoré sú umiestnené v knižničnom sklade a sú dostupné na vyžiadanie. Informácie o dokumentoch a ich umiestnení vo fonde sprístupňuje súborný online katalóg.


Obsahovú a typologickú skladbu knižničného fondu tvorí:

  • odborná knižná literatúra - monografie, učebnice, ročenky, encyklopédie, zborníky, legislatívne dokumenty
  • periodická literatúra - domáce a zahraničné periodiká
  • záverečné a kvalifikačné práce - v tlačenej i digitalizovanej forme
  • špeciálne dokumenty - databáza Evidencie publikačej činnosti vedeckých a pedagogických pracovníkov PEVŠ
  • licencované elektronické zdroje - databáza ProQuest Central
  • voľne dostupné elektronické zdroje - zoznam zostavovaný AK PEVŠ

Otváracie hodiny - cez semester
Tomášikova 20
Po:08:00-14:00
Ut:08:00-14:00
St:11:00-17:00
Št:12:00-18:00
Pi:08:00-13:00
Tematínska 10 - ZMENA!
Po:09:00-15:00
Ut:zatvorené
St:09:00-15:00
Št:11:00-17:00
Pi:zatvorené

Počas prázdnin, štátnych sviatkov, rektorského a dekanského voľna je knižnica zatvorená.

Predaj odbornej literatúry

 
Naspäť hore