Akademická knižnica PEVŠ

Akademická knižnica Paneurópskej vysokej školy (ďalej AK PEVŠ) vznikla v roku 2004. Je vedecko-informačným, bibliografickým, koordinačným a poradenským pracoviskom Paneurópskej vysokej školy (ďalej len PEVŠ).

Jej poslaním je podporovať výučbu, vedecko-výskumný proces a vytvárať podmienky na  podporu všetkých foriem vzdelávania a štúdia na PEVŠ. AK PEVŠ poskytuje knižnično-informačné služby registrovaným používateľom, prednostne pedagogickým, vedeckým a odborným pracovníkom PEVŠ, doktorandom a študentom všetkých foriem štúdia na PEVŠ a odbornej verejnosti v rozsahu stanovenom Knižničným a výpožičným poriadkom.

AK PEVŠ buduje špecializovaný fond dokumentov v tlačenej a elektronickej forme v súlade s obsahovou profiláciou študijných vedných odborov ponúkaných na PEVŠ - právo, ekonómia a obchod, informačná veda, masmédiá, psychológia a príbuzné spoločenskovedné odbory. Fond tvorí dnes viac ako 15 000 knižničných jednotiek. Sú prístupné formou voľného výberu, s výnimkou fondu špeciálnych dokumentov a starších, menej využívaných dokumentov, ktoré sú umiestnené v knižničnom sklade a sú dostupné na vyžiadanie. Informácie o dokumentoch a ich umiestnení vo fonde sprístupňuje súborný online katalóg.


Obsahovú a typologickú skladbu knižničného fondu tvorí:

  • odborná knižná literatúra - monografie, učebnice, ročenky, encyklopédie, zborníky, legislatívne dokumenty
  • periodická literatúra - domáce a zahraničné periodiká
  • záverečné a kvalifikačné práce - v tlačenej i digitalizovanej forme
  • špeciálne dokumenty - databáza Evidencie publikačej činnosti vedeckých a pedagogických pracovníkov PEVŠ
  • licencované elektronické zdroje - databáza ProQuest Central
  • voľne dostupné elektronické zdroje - zoznam zostavovaný AK PEVŠ

Otváracie hodiny - skúškové obdobie

Pondelok:09:00-15:00
Utorok:09:00-15:00
Streda:09:00-15:00
Štvrtok:09:00-15:00
Piatok:09:00-13:00
Počas prázdnin, štátnych sviatkov, rektorského a dekanského voľna je knižnica zatvorená.

Predaj odbornej literatúry

Anketa

Aké informácie hľadáte na webovej stránke PEVŠ
Aktuality
2435 hlasov (28%)
 
Štúdium na PEVŠ
3751 hlasov (43%)
 
Veda a výskum
645 hlasov (7%)
 
Knižnica
1066 hlasov (12%)
 
Iné
791 hlasov (9%)
 
Počet hlasujúcich: 8688
 
Naspäť hore