Medzinárodná spolupráca

Medzi priority PEVŠ patrí od jej vzniku medzinárodná spolupráca s partnerskými inštitúciami v zahraničí. Má mnohé formy - ide o zameranie študijných programov na moderné a inovatívne vzdelávanie, inšpirované študijnou ponukou medzinárodne zameraných univerzít, zapojenie významných osobností zo zahraničia do výučby, poskytnutie možností absolvovať časť štúdia v zahraničí a  vytváranie vhodných predpokladov pre absolventov študijných programov pôsobiť v medzinárodnom pracovnom prostredí. PEVŠ sa otvára svetu a postupne rozširuje možnosti účasti študentov zo zahraničia na vlastných študijných programoch.

Už od akademického roku 2006/2007 sa PEVŠ aktívne zúčastňuje na programe Erasmus, pričom v súvislosti so vznikom Programu celoživotného vzdelávania (Lifelong Learning Programme / LLP) je nositeľom rozšírenej Európskej univerzitnej charty (EUC č. : 228111-IC-1-2007-1-SK-ERASMUS-EUC-1). Práve EUC umožňuje PEVŠ zúčastňovať sa na akademických programoch EÚ a uzatvárať bilaterálne dohody s ďalšími vysokoškolskými inštitúciami. V rámci programu ERASMUS PEVŠ aktuálne spolupracuje s viac než 60- timi partnerskými univerzitami vo väčšine krajín Európskej únie, na Islande, vo Švajčiarsku a v Turecku. V akademickom roku 2011/12 sa na programe Erasmus zúčastňuje 70 študentov PEVŠ a na pôde PEVŠ svoj študijný pobyt absolvuje 15 študentov partnerských univerzít.

Významnou súčasťou medzinárodnej spolupráce je akademická spolupráca a rozvíjanie bilaterálnych vzťahov v rámci cieľov susedskej spolupráce EÚ. Aktivity PEVŠ sa zameriavajú na spoluprácu s univerzitami v regióne západného Balkánu a krajín bývalého Sovietskeho zväzu, ako aj na rozvíjanie prvých kontaktov s inštitúciami v oblasti južného a východného Stredomoria.

Medzinárodné aktivity realizuje PEVŠ v spolupráci s partnerskými univerzitami v stredoeurópskom regióne, ktorými sú predovšetkým Univerzita Karlova v Prahe, Masarykova univerzita v Brne, Univerzita vo Viedni či ELTE v Budapešti. Kontakty s týmito renomovanými vzdelávacími inštitúciami nemajú len povahu vzdelávacích aktivít, ale čoraz viac presahujú do oblasti vedy a výskumu, spoločných výskumných a študijných projektov, prípravy odborných publikácií v spoločných autorských kolektívoch a tvorby zmiešaných expertných tímov a odborných skupín na výmenu poznatkov a skúseností.

Dôkazom toho, že PEVŠ sa neobmedzuje iba na európsky kontinent, sú kontakty a spoločné aktivity s mimoeurópskymi partnermi, predovšetkým v regióne juhovýchodnej a východnej Ázie.

Kľúčovým cieľom v  rozvíjaní medzinárodných aktivít je pre PEVŠ vytvorenie študijných možností pre záujemcov zo zahraničia v cudzojazyčných programoch. V spolupráci so zahraničnými partnermi by tieto programy mali rozšíriť ponuku študijných programov PEVŠ o spoločné študijné programy so zahraničnými univerzitami.