Medzinárodné projekty a siete

 

Program celoživotného vzdelávania (Liefelong Learning Programme)
podprogram Erasmus

Program celoživotného vzdelávania (LLP), podprogram Erasmus, je programom Európskej únie, ktorý v zúčastnených štátoch podporuje akademickú spoluprácu v podobe študentskej mobility, mobility vysokoškolských učiteľov a administratívnych zamestnancov VŠ, pracovných stáží študentov VŠ, ako aj pri ďalších aktivitách VŠ, súvisiacich s vyššie uvedenými.

Už od akademického roku 2006/2007 sa PEVŠ veľmi aktívne zúčastňuje programu Erasmus, pričom v súvislosti so vznikom Programu celoživotného vzdelávania je nositeľom rozšírenej Európskej univerzitnej charty (EUC č. : 228111-IC-1-2007-1-SK-ERASMUS-EUC-1). Práve EUC umožňuje PEVŠ zúčastňovať sa v akademických programoch EÚ a uzatvárať bilaterálne dohody s ďalšími zúčastnenými vysokoškolskými inštitúciami. V rámci programu ERASMUS PEVŠ aktuálne spolupracuje s viac než 60 partnerskými univerzitami vo väčšine krajín Európskej únie, na Islande, vo Švajčiarsku a v Turecku.

Ďalšie informácie o programe nájdete na stránke Národnej agentúry LLP pre SR :

http://web.saaic.sk/llp/sk/_main.cfm?obsah=m_uvodna_stranka.htm&sw_prog=3

***

Združenie ELPIS

V roku 2006 sa vtedajšia Bratislavská vysoká škola práva stala členom skupiny univerzít, združených pod názvom ELPIS (European Legal Programme of Integrated Studies). Založenie tejto skupiny iniciovala v roku 1984 Univerzita v Hannoveri, pričom medzičasom sa jej členmi stalo už 32 európskych univerzít. Program nadväzuje na konzorcium a aktivity Univerzity v Hannoveri v programoch LLP/Erasmus a Erasmus Mundus a ako taký podporuje zúčastnené vysokoškolské inštitúcie v nadväzovaní vzájomných bilaterálnych vzťahov, akcentuje výmenu študentov a akademických zamestnancov a prispieva k možnostiam participácie v spoločných pedagogických a vedeckých projektoch. Od svojho vstupu do skupiny ELPIS je PEVŠ aktívnym členom združenia, pričom v roku 2008 zorganizovala na svojej pôde v poradí 38.konferenciu združenia.

***

Spolupráca v rámci Euro-mediteránskeho partnerstva

Pri príležitosti návštevy prezidenta Euro-mediteránskej univerzity (Euro-Mediterranean University / EMUni), prof. Josepha Mifsuda sa PEVŠ zapojila do aktivít tejto medzinárodnej inštitúcie. Na základe zmluvy, podpísanej medzi rektorom PEVŠ a prezidentom EMUni budú obe inštitúcie rozvíjať bilaterálnu spoluprácu, pričom EMUni zapojí PEVŠ do svojich aktivít a pomôže s nadviazaním partnerstiev s inštitúciami južného a východného Stredomoria. Ako prvú z aktivít PEVŠ realizovala vyslanie svojich študentov na pracovné stáže na pôde EMUni, kde sa mali príležitosť oboznámiť s aktivitami partnerskej inštitúcie a jej siete partnerstiev v oblasti euro-stredomorskej akademickej spolupráce.

Pre bližšie informácie o Euro-mediteránskom partnerstve a EMUni :

http://www.emuni.si/en/

 

***

Projekt letnej školy - NICLAS

Projekt letnej školy, ktorého nositeľom je od roku 2007 Univerzita vo Viedni - NICLAS (New International Constitutional Law & Administrative Studies Summer School) sa už niekoľko rokov teší obľube aj u študentov PEVŠ. PEVŠ (ešte ako Bratislavská vysoká škola práva) je jedným z partnerov projektu od jeho prvopočiatkov. Medzičasom sa na ňom podieľa celkovo 14 významných európskych inštitúcií. Projekt je zameraný na komparatívny pohľad študentov na rozhraní odborov ústavného, medzinárodného a európskeho práva, ako aj ekonomických, štátovedných, či historicko-politických aspektov skúmaných otázok. Skúmané problémy, ktorými sa vybraní študenti zaoberajú v rámci prípravného kurzu na jednotlivých univerzitách v priebehu daného akademického roka, sú zástupcami jednotlivých tímov prezentované a v diskusiách, workshopoch, prípadových štúdiách vzájomne konfrontované na pôde letnej školy, ktorá sa v doterajších 5 vydaniach uskutočnila 3-krát vo Viedni (2007-2009) a v ostatných rokoch v Budapešti (2010), resp. vo Florencii (2011).

V poradí šieste a vzhľadom na ukončenie trvania projektu, financovaného EÚ s veľkou pravdepodobnosťou aj posledné, vydanie letnej školy sa v dňoch 9.-21.júla 2012 uskutoční na pôde PEVŠ, ktorá bude zároveň organizátorom a hostiteľom celého podujatia.

Pre bližšie informácie o projekte :

http://www.internationalconstitutionallaw.net/summerschool

 

Počet študentov vyslaných do zahraničia v rámci programu ERASMUS v akad. roku 2011/2012 pre jednotlivé fakulty

Fakulta práva 37
Fakulta ekonómie a podnikania 12
Fakulta masmédií 19
Fakulta informatiky 1
Fakulta psychológie 0
Spolu 69