doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD.

 
 

Funkcia: vedúca Ústavu mediálnych štúdií a Ústavu reklamy

Pracovisko: Fakulta masmédií

Vyštudovala odbor žurnalistika na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, kde roku 1984 vykonala rigoróznu skúšku. Vedeckú hodnosť PhD. získala na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy, kde sa v roku 2015 aj habilitovala. Od roku 1982 do roku 2001 pracovala v Slovenskom rozhlase ako redaktorka, moderátorka, vedúca redakcie. Potom pracovala ako novinárka a riaditeľka Informačného centra ochrany práce na Národnom inšpektoráte práce. V rokoch 2002 – 2010 pôsobila ako hovorkyňa Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, v rokoch 2010 – 2012 ako hovorkyňa Ministerstva kultúry SR, neskôr ako riaditeľka komunikácie a marketingu Televízie Bratislava.
Od roku 2002 do roku 2006 prednášala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave ako externá pedagogička predmety Rozhlasová žurnalistika a Rozhlasová a televízna žurnalistika. V súčasnosti na Fakulte masmédií PEVŠ vyučuje predmety: Hovorca, Rozhlasová tvorba I., Rozhlasová tvorba II., Médiá a kultúra, Public relations, Médiá a vzťahy s verejnosťou. Predmetom jej odborného záujmu sú vzťahy s verejnosťou, špeciálne kompetencie hovorcu vo verejnej správe, ale aj rozhlasová a televízna komunikácia a tvorba.

Významné publikácie a odborné práce:

CHUDINOVÁ, E. – TUŠER, A. 2013 Kompetentný hovorca. Bratislava: Eurokódex, 2013. 168 s. ISBN: 97-8808155-01-95
CHUDINOVÁ, E. 2011 Kompetencia hovorcu verejnej správy v komunikácii médií s politikmi. Trnava: FMK UCM, 2011. In: Megatrendy a médiá, Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. 19 s. ISBN 978-80-8105-251-4
CHUDINOVÁ, E. 2010 Budovanie vzťahov s médiami – kompetencia hovorcu. Trnava: FMK UCM, 2010. In: K problémom mediálnej komunikácie II., Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. 508 s. ISBN 978-80-8105-188-3
CHUDINOVÁ, E. 2010 Komunikácia nastoľovaných tém prostredníctvom hovorcu. Trnava: FMK UCM, 2010. In: Špecifiká regionálneho a neziskového marketingu, Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. 291s. ISBN 978-80-8105-158-6
CHUDINOVÁ, E. 2010 Televízna tvorba. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2010. In: Praktikum mediálnej tvorby. 189 s. ISBN 978-80-89447-16-9
CHUDINOVÁ, E. – LEHOCZKÁ, V. 2007Rozhlasová komunikácia: študijné texty k projektu KEGA č.3 4253 06 Mediálne kompetencie, Trnava, Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2007. 144 s.
CHUDINOVÁ, E. – LEHOCZKÁ, V. 2005 Fenomén rozhlasu v systéme masmédií, Základy teórie rozhlasovej žurnalistiky v systéme masmediálnej komunikácie, Trnava: Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2005. 230 s. ISBN: 80-89220-04-5
CHUDINOVÁ, E. 1999 Senior party. In: Hörfunksendungen (auch) für Ältere, Köln: Pro Alter, Kuratorium Deutsche Altershilfe, Köln, s.14, Heft 4 – Dezember. 1999

 
Naspäť hore