PhDr. RICHARD KEKLAK, PhD. (Slovenská republika)

 
 

Funkcia: Prodekan pre magisterské štúdium

Pracovisko: Fakulta masmédií

Je absolventom psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (2004), kde po skončení štúdia štyri roky pôsobil na Katedre psychológie UCM ako asistent. V roku 2006 získal titul PhDr. na Prešovskej univerzite v Prešove a v roku 2010 vedeckú hodnosť PhD. v Ústave experimentálnej psychológie Slovenskej akadémie vied. Popri akademickej práci pracoval ako psychológ a lektor v oblasti pracovného poradenstva a vzdelávanie. Podieľal sa na koordinácii projektov assessment a development centrách, psychodiagnostike a na vzdelávacích programoch manažérskych zručností. Výskumne sa zaoberá hlavne fenoménom syndrómu vyhorenia vo vzťahu s tvorivosťou.
Na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy pôsobí od roku 2008 ako pedagóg. Od roku 2010 je vo funkcii prodekana pre pedagogickú činnosť a v súčasnosti pre bakalárske a magisterské štúdium. Odborne sa profiluje v oblasti psychológie médií. Vyučuje predmety: Psychológia más, Úvod do metodológie výskumu I., II., Time management, Komunikačné a prezentačné zručnosti. Vedie semináre k záverečným prácam.

 


Významné publikácie:

KEKLAK, R. 2014. Creative personality in relation to the Big Five personality model [Tvorivá osobnosť v súvislosti s modelom osobnosti "Big Five"] / Richard Keklak.
In: Current issues of science and research in the global world : proceedings of the international conference. - Leiden : CRC Press, [2014]. - ISBN 9781138027398 ; 9781317525103 (e-book). - P. 201-207.
KEKLAK, R. 2013. Syndróm vyhorenia vo vzťahu k tvorivosti a v kontexte kvality života.
In: Kroky slov : [zborník z Kolokvia o živote a diele prof. PhDr. Andreja Tušera, CSc.]. - Žilina : Eurokódex, 2013. - ISBN 9788081550249. - S. 214-223.
BREČKA, S., ONDRÁŠIK, B., KEKLAK, R. 2010. Média a novinári na Slovensku 2010. Bratislava: Eurokódex, s. r. o., 2010. 232 s. ISBN 978-80-89447-32-9
KEKLAK, R. 2009. Prečo uprednostňujeme on-line média? In Jirák, J., Köpplová, B. Kollmannová, D., K. Média dvacet let poté. Praha: Portál, 2009, ISBN 978-80-7367-446-5
KEKLAK, R. 2005. Burnout u manažérov v intrapsychických väzbách. In Zborník príspevkov z konferencie 23. Psychologických dní: Psychológia pre život – alebo ako je potrebná metanoia. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie, 2005, ISBN 80-967311-7-3
KEKLAK, R., KOVÁČ, T. 2004. Burnout ako možný faktor prežívania kvality života. In Džuka, J. (Ed).): Psychologické dimenzie kvality života. Prešov: UNIPO, [online], 2004. Dostupné na internete: < http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Dzuka3/38.pdf>

 
Naspäť hore