Materiály k predmetu

Základná a doplnková literatúra

Základné:

  • PELSMACKER, P D. -- GEUENS, M. -- VAN DEN BERG, J. Marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, 2003. 600 s. ISBN 80-247-0254-1. [podrobnosti]
  • FORET, M. Marketingová komunikace. Brno: Computer Press , 2011. 484 s. ISBN 978-80-251-3432-0. [podrobnosti]

Odporúčaná:

  • KARLÍČEK, M. Marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing a.s., 2011. 213 s. ISBN 978-80-247-3541-2. [podrobnosti]
  • PŘIKRYLOVÁ, J. -- JAHODOVÁ, H. Moderní marketingová komunikace. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 303 s. Expert. ISBN 978-80-247-3622-8.

Voliteľné materiály

Pri materiáloch v anglickom jazyku študentom zabezpečíme preklad. Prednášky a materiály z prípadových štúdií.

Jazyk

Slovenský a anglický (zabezpečený aj preklad)

Vypracovala garantka predmetu a projektu:

Doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.

 

 
Naspäť hore