Vedecká rada PEVŠ

Interní členovia Vedeckej rady PEVŠ

1. Ján Svák, Prof., JUDr., DrSc., predseda Vedeckej rady Paneurópska vysoká škola, rektor, Ústavné právo

2. Vlasta Kunová, Doc., JUDr., CSc., Paneurópska vysoká škola, prorektorka, Ústavné a Európske právo

3. Zuzana Vincúrová, Ing. PhD., Paneurópska vysoká škola, prorektorka, Financie a Ekonomika a manažment podniku

4. Jaroslav Ivor, Prof., JUDr., DrSc., Fakulta práva PEVŠ, dekan fakulty Trestné právo

5. Kajetana Hontyová, Prof. Ing., PhD., Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ dekanka fakulty, Národné hospodárstvo

6. Jozef Leikert, Prof., PhDr., PhD., Litt.D Fakulta masmédií PEVŠ, dekan fakulty, Kulturológia

7. Eugen Ružický, Doc. RNDr., CSc., Fakulta informatiky PEVŠ, dekan fakulty Informatika

8. Teodor Kollárik, Prof., PhDr., DrSc., Fakulta psychológie PEVŠ, dekan fakulty Psychológia

9. Jozef Záhora, Prof., JUDr., PhD., Fakulta práva PEVŠ, Trestné právo

10..Michal Skřejpek, Prof., JUDr., DrSc., Fakulta práva PEVŠ, Rímske právo

11. Lucia Žitňanská, Doc., JUDr., PhD., Fakulta práva PEVŠ, Obchodné právo

12. Eva Cihelková, Prof., Ing., PhD., Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ, Medzinárodné podnikanie

13. Beáta Stehlíková, Prof. RNDr., CSc., Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ, Štatistika

14. Andrej Tušer, Prof., PhDr., CSc., Fakulta masmédií PEVŠ, Žurnalistika

15. Dagmar Inštitorisová, Prof., PhDr., PhD. Fakulta masmédií PEVŠ, Žurnalistika

16. Ľudovít Hajduk, Doc., PhDr., PhD., Fakulta masmédií PEVŠ, Masmediálne štúdiá

17. Eva Gajdošová, Prof., PhDr., PhD., Fakulta psychológie PEVŠ, Školská a pracovná psychológia

18. Desanka Kanderová, PhDr., PhD. , Fakulta psychológie PEVŠ, Poradenská, klinická, sociálna a pracovná psychológia

19. Marina Mikulajová, Prof., PhDr., CSc., Fakulta psychológie PEVŠ, Klinická psychológia

20. Vladimír Palko, Doc., PhDr., PhD., Fakulta Informatiky PEVŠ, Aplikovaná informatika

21. Květoň Holcr, Prof., PhDr., DrSc., Fakulta práva PEVŠ, prodekan pre vedu a výskum, Trestné právo

22. Peter Farkaš, Prof., Ing.,  DrSc.,Fakulta informatiky PEVŠ, Aplikovaná informatika

23. Jozef Klimko, Prof., JUDr., DrSc.,  Fakulta práva PEVŠ, Dejiny štátu a práva

Externí členovia Vedeckej rady PEVŠ

1. Mária Bujňáková, Prof. h. c., Doc., JUDr. CSc., Právnická fakulta UPJŠ Košice, prorektorka pre legislatívu UPJŠ Košice, Finančné a daňové právo

2. Aleš Gerloch, Prof. JUDr., CSc., Právnická fakulta KU Praha, dekan Právnickej fakulty, Právo

3. Ľudovít Molnár, Prof., RNDr. DrSc., Slovenská technická univerzita v Bratislave, Informatika

4. Peter Plavčan, Prof., Ing., CSc., MŠVVaŠ SR Bratislava, generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl, Technológia vzdelávania

5. Ján Cirák, Prof., JUDr., CSc., Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Právnická fakulta, Občianske právo

6. Božidara Turzonovová, Prof. Mgr. Art., PhD., Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, Masmediálne štúdia

7. Iveta Pauhofová, Doc., Ing., CSc., hosťujúca profesorka, Ekonomický ústav SAV, Bratislava, Polarizácia v globalizovanom svete, Finančné trhy

8. Jaromír Veber, Prof., Ing., CSc., Vysoká škola podnikání a práva, poradca Akademické Aliance, Ekonomika priemyslu, Podnikové hospodárstvo

9. Miron Zelina, Prof., PhDr., DrSc., Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogika a psychológia

10. Radan Jünger, Ing., Predseda predstavenstva Akademické Aliance a.s., dlhoročný odborník na Strategicky management vzdelávacích inštitúcii; Podnikanie v oblasti vzdelávania, najmä terciárneho.

 

 

 
Naspäť hore