Veda a Výskum

Prioritou Paneurópskej vysokej školy v oblasti vedy a výskumu je vedecko-výskumná práca, ktorá prináša pôvodné a spoločensky aktuálne poznatky. Tieto plne korešpondujú s akreditovanými študijnými programami školy. Prezentácia výsledkov výskumnej práce má formu vedecko-teoretických podujatí a vedecko-publikačných aktivít.

Medzi priority vedeckej činnosti patrí aj vedecko-pedagogická práca; priebežne sa aktualizuje obsah výučby, zvyšujú sa požiadavky na vedecké časti individuálnych študijných plánov doktorandov a v neposlednom rade ide aj o  vyhľadávanie talentovaných študentov a ich zapájanie sa do vedeckej práce formou študentskej vedeckej a odbornej činnosti.

V centre pozornosti je aj vedecko-popularizačná, vedecko-organizačná a  vedecko-praktická činnosť.. Hlavnou úlohou zostáva posilňovanie integrovania úspešne sa rozvíjajúcich súčastí vedy a taktiež rovnomernejšieho podielu akademických zamestnancov školy na výskumnej a publikačnej práci.

 

Počet výskumných pracovníkov

Priemerný evidenčný stav pedagógov ( fyz.osoby)  132
Priemerne prepočítaný stav pedagógov (prepočet na plný úväzok)   124,57
Priemerný evidenčný stav výskumných pracovníkov (fyz. osoby) 3,16
Priemerne prepočítaný stav výskumných pracovníkov (prepočet na plný úväzok )  3,14
Evidenčný stav pedagogických pracovníkov k 31.12.2013 138
Evidenčný stav výskumných pracovníkov k 31.12.2013 4
 
Počet výskumných pracovníkov k 31.12.2012 4,00
Priemerný počet výskumných pracovníkov  3,16
Priemerne prepočítaný stav výskumných pracovníkov  3,16
 
 
Naspäť hore