PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD.

Žiadosť v odbore 3.2.3. masmediálne štúdiá podaná dňa 22.9.2015, vysokoškolský pedagóg, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Trenčín

 • Životopis
 • Názov habilitačnej práce: Vývojové tendencie systému dennej tlače na Slovensku (1990 – 2014)
 • Téma habilitačnej prednášky: Médiá ako tvorcovia verejnej mienky
 • oponenti habilitačnej práce a oponentské posudky:
 1.  prof. PhDr. Samuel Čelovský, DrSc., Univerzita v Novom Sade, Filozofická fakulta, Katedra slovenského jazyka a literatúry, Srbsko
 2.  prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc., Paneurópska vysoká škola, Bratislava, Fakulta masmédií
 3.  doc. Ing. Milan Džupina, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy


 • habilitačna komisia:

Predseda: prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt.D., Paneurópska vysoká škola, Bratislava, Fakulta masmédií

Členovia:

 1.  doc. Mgr. Antonín Staněk, PhD., Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra spoločenských věd, Česká republika
 2.  doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD., Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií, Ústav mediálnych štúdií, Bratislava
 3. prof. PhDr. Štefan Gero, CSc., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy
 • návrh komisie
 • dátum konania prednášky a obhajoby práce: 27.október 2016 o 10,00 hod., Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy, Tematínska 10, miestnosť P6.
 • rozhodnutie vedeckej rady
 • prezenčná listina vedeckej rady
 
Naspäť hore